އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަތޮޅުކައުންސިލަރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކައުންސިލް ރައީސް އަދި ނާއިބް ރައީސް ހޮއްވެވުން

ތަޞައްވުރު

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ރައްޔިތުންނަކީ، މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީނަށް ވަފާތެރި، މާލީގޮތުން ފުދުންތެރި، ސިޔާސީގޮތުން ބާރުވެރި، ސަގާފީގޮތުން ހޭލުންތެރި، އިގްތިޞާދީގޮތުން އުފެއްދުންތެރި، ޑިމޮކްރެޓިކް ހަމަތައް ގަބޫލުކުރާ، އަމާން ވެށްޓެއްގައި ދިރިއުޅޭ، ތަހުޒީބުވެފައިވާ، ބަޔަކަށްވާނެ އެވެ

ލަނޑުދަނޑި

ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދުތައް، ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަޔަށް ޙާޞިލު ކޮށްދިނުން

ލާމަރްކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ މަޤްޞަދުތައް

  • ރައްޔިތުންގެ ކަންކަން، ދީމިޤްރާޠީ އަދި ޖަވާބުދާރީވަނިވި އުޞޫލުން ރައްޔިތުން އަމިއްލައަށް ނިންމުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން
  • އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި، ސަގާފީ ގޮތުން، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން
  • އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުން
  • އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ގާތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚިދްމަތްލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން
  • އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި އަމާން ވެށްޓެއް ޤާއިމު ކުރުން