lorem ipsum dolor sit

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް

lorem ipsum dolor sit

އަތޮޅުކަުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިޔާލު ފޮށި
Required Field
ހިޔާލު ފޮނުވާނީ، މަޑުކޮއްލައްވާ ހުށަހެޅި ހިޔާލު ލިބިއްޖެ، ޝުކުރިއްޔާ! ހިޔާލު ފޮނުވުމުހައި މައްސަލައެއް ދިމާވެއްޖެ. އަލުން މަސަތްކައް ކޮއްލައްވާ
އަތޮޅުގެ އާބާދީ
ރަށް ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ
ކޮލަމާފުށި 779 1058 1837
މާމެންދޫ 732 641 1373
ނިލަންދޫ 494 479 973
ދާންދޫ 905 952 1857
ކޮނޑޭ 234 243 477
ދިޔަދޫ 0 0 0
ގެމަނަފުށި 747 713 1460
ކަނޑުހުޅުދޫ 415 459 874
ޖުމްލަ 4306 4545 8851