ދާންދޫ، ބަނދަރުގެ ހުޅަނގު ދެކުނު ފަރާތުން ބޭރު ޖެޓީއާއި ގުޅުވައިގެން ޤާއިމް ކުރާ ފާލަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

February 12, 2020

0