ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާ ބައްދަލަކުރައްވައިފި

February 26, 2020

0

20 ފެބްރުއަރީ 2020 ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ޙުސައިން ޝަމީމާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިމާރާތުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ހިންގަވާ ޕީޖީ ވިލިނގިލި އޮފީސް އެހެން އިމާރާތަކަށް ބަދަލުކުރުން އަވަސްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

އަދި މިމަޝްވަރާގެ ތެރޭގައި މިފެށޭ މާޗް މަހުގައި ޕީޖީ މިއަތޮޅަށް ދަތުރުފުޅެއްކުރައްވާގޮތަށް ނިންމަވާފައިވެއެވެ.