ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފި

March 9, 2020

0

ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް 8 މާރިޗް 2020 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00ގައި ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްސަކޮށް މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅެއްވަނީ ދެއްވާފައެވެ.