ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

October 25, 2020

0

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚްރުވެރި ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 6:00ގައި ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެންގެވީ ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވިލިނގިލީގެ އެކި ސެކްޓަރތަކުގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.