Mar 02nd

ދެކުނު މަހާސިންތާގެ ނަމުގައި ދެކުނުގެ 4 އަތޮޅުގެ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގައި މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި

 

އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކު އަދި ގއ، ގދ ގެ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ފެބްރުއަރީ 26 ން 27 އަށް ފުވައްމުލަކުގައި މަހާސިއްތާއެއް  ބާއްވައިފިއެވެ.

 

މި މަހާސިންތާއަށް މި 4 އަތޮޅުން 4 ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅައި ވަރަށްފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ހުށަހެޅުނު ކަރުދާހުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ  ކަންތައްތަކަކީ:-

 

 • އިދާރީ ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް .
 • ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޤާނޫންނަމްބަރ 2010/7 އާއެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައްހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް
 • އަތޮޅުގައި ހުރި ބިންބިމާއި، ފަޅުތަކުގެ ޤާނޫނީ ބާރުވެރިކަން އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާ ޙަވާލުކުރުން.
 • އަތޮޅުގައި ހިންގަމުންދާބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކުން އަތޮޅަށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާ ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ
 • އަތޮޅުފެރީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން
 • އާމްދަނީ ލިބޭ ވަސީލަތްތައް މަދުވުން
 • ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒްކޮށް ހިންގޭ ސެންކްލާސްތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން
 • މާލޭގައި ހުރި އަތޮޅު ފިހާރަތަކުން ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ނުލިބޭ މައްސަލަ
 • އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 • ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ދެމެހެއްޓުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުން
 • ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ހުރި ދަތިތައް
 • މަހާސިންތާގެ އިދާރީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން
 • ދެވަނަ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވާނެ ތަނެއް ކަނޑައެޅުން

 

 މި މަހާސިންތާގައި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޤާނޫންނަމްބަރ 2010/7 އާއެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައްހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާ ބެހޭގޮތުން މިއަތޮޅުން ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެ އެވެ.

 

މި މަހާސިންތާގެ ބޭނުމަކީ ބޮޑު އާބާދީއެއް އުޅޭ ދެކުނުގެ 4 އަތޮޅު އެއް އަމާޒަކަށް މިސްރާބުޖަހައި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުންކަމަށާއި،ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމެވެ. މި މަހާސިންތާއިން ކޮންމެ އަހަރަކު 1 ފަހަރު ހުރިހާ ކައުންސިލްތައް އެއްތަންވެ  ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް ނިންމަވާ މިއަހަރުގެ ބައްދަލުވުން ގއ.އަތޮޅުގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.