Apr 30th

ގެސްޓްހައުސް ތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުމަށްޓަކައި އިންސްޕެކްޓް ކުރާނެ ގޮތާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ގެ ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ” ގެސްޓްހައުސް ތައް އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުމަށްޓަކައި އިންސްޕެކްޓް ކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް  29 އޭޕްރީލް 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފި އެވެ.

 

މި ސެޝަނުގައި މަޢުލާތު ދެއްވީ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ދެ އަންހެން ކަނބަލުންނެވެ.  މައޫލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 8 މުވައްޒަފުން އަދި ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ 5 ބޭފުޅުންނެވެ.