Nov 15th

ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 14 ނޮވެމްބަރ 2017 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު 15،00 ގައި ފަށާ 18.00 އަށް މޮނިޓަރިން މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލެވިފަ.  މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މިދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީން އާއި ، ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމާއި ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ހަސަން އާއި ، އަހްމަދު ހަސަން ދީދީ އާއި ، އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަބްދުލް ޙަމީދު ނާޞިރާއި ، އެސިސްޓެންޓް ރިސާޗް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް އަލީ އިބްރާހީމާއި އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން އަލްފާޟިލް ހަސަން ހަނީފެވެ.

 

ދާންދޫ އަށް ކުރެވުނު މިދަތުރުގައި ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ލިއުންތައް ބަލާ ޗެކްކޮށް މޮނިޓަރިން ޓީމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިސްބޭފުޅުނާއިއެކު ހިއްސާކުރެވިފައެވެ، މޮނިޓަރިން ޓީމަށް ދާންދޫ ކައުންސިލުން ދެއްވާފައިވާ އެހީތެރިކަން ޓީމުން ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވ