Mar 18th

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒްކުރުން

މިއަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސިވިލްސަރވިސްގެ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒްކުރުމަށްޓަކައި 13 މާރޗް 2018 ގައި ބައެއް ކައުންސިލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މިއަތޮޅު ކަނޑުހުޅުދޫ ގެމަނަފުށި ، ދާންދޫ ، އަދި ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.

ރަށްރަށަށް މިކުރެވުނު ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަލީ އާއި ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަސަނެވެ.