Jun 12th

އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދްމަތް ދިނުން

މިއިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދެމުންދާ ޚިދްމަތްތައް  އިތުރަށް  ފުޅާކޮށް  ހަލުއިކުރުމަށްޓަކައި  އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދްމަތް ( 100 އެމްބީ ) 10 ޖޫން 2018 ގައި ދޭން ފެށިފައިވެއެވެ. ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ގާއިމްކުރި އިންޓަރނެޓްގެ މިޚިދްމަތުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ސްޓާފުންނަށް ފަސޭހަތަކެއް ލިބި ދެމުންދާ ޚިދްމަތްތަކަށް އިތުރު ހަލުއިކަމެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.