Nov 06th

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

             މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ ފަރާތުން ގދ. ތިނަދޫގައި ހިންގަވާ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްބޭފުޅުންގެ ވަފުދުން ގއ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި 5 ނޮވެމްބަރ 2018 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި.

 

            މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީންގެ އިތުރުން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަދި ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަލީ އާއި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހަސަން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި