Jan 02nd

“މެންޑޭޓްރީ ސެލްފް ލާރނިންގ” ނަމުގައި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މާއުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ސިވިލްސަރވިސް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު 1 ފަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ 6 ގަޑި އިރުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު 25 ، 26 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގިފައިވެ އެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވިފައިވަނީ މި އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ އެވެ.