Feb 05th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާރސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓާ އެކު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓާ އެކު މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައި.

 

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ސީއީއޯ ހިސާން ޙުސައިންއާއެކު ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި ގއ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދިމާވެފައި ކާރިސާތަކަށް އެހީތެރިކަން ނުލިބޭ މައްސަލައާއި، ފެންބޮޑުވާ ރަށްރަށާއި އުދަ އަރާ ރަށްރަށަށް އެކަންކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ވަސީލަތްތައް ނުހުންނާތީ، އެކަންކަމުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު.