Feb 06th

ޕަބްލިކްވާރކްސްގެ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ ރީޖަނަލް ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުން ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުން