Feb 10th

ލޯކަލްޤަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއިން ސިޓީ އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްތަކަށް ބާއްވާ މަހާސިންތާގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައިވެރިވެއްޖެ.

ލޯކަލްޤަވަރމަންޓް  އޮތޯރިޓީން ސިޓީ އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ މަހާސިންތާ މާލޭ ހޮޓެލްޖެންގައި މިއަދު ކުރިއަށް އެބަ ގެންދޭ. މި މަހާ ސިންތާގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި. މި މަހާސިންތާ އަކީ އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ މަހާސިންތާ އެއް

.