Feb 22nd

ހުވަދޫބަހުރުވައިން ދައްކާ ވާހަކައާއި، ލިޔާ ލިޔުންތައް އާންމުކޮށް ބަލައިގަތުމަށް ގޮވާލައި، އަތޮޅުކައުންސިލުން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފި