Jan 25th

ޤައުމީ ދުވަހާއިގުޅިގެން ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި.

69 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ދިދަނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު 24 ޖަނަވަރީ 2012 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވުނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ގައި ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޞާބިރެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވިލިނގިލީގެ ބައެއް އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި،  އާންމުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ބައިވެރިވިއެވެ.