Sep 19th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އޯގަސްޓް 20 އިން 30 އަށް ކުރެވުނު މާލެ ދަތުރު

Male dhathru report

ތަފްސީލް
Jun 14th

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން 4 ރަށަކަށް ވަޑައިގެން ވަޑައިގެން ރަށުކައުންސިލާއި ސެކްޓަރތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ތަޢާރަފް ވުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމް މިއަދު  މި އަތޮޅުގެ 4 ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއިރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސެކްޓަރތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ސެކްޓަރ ތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލިކޮށް، ހުރި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި  މީގެ އިތުރުން އެ ރަށްރަށުގެ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ތައް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމުން ބައްލަވައިލެއްވި އެވެ.  މި ޓީމުގެ ބޭފުޅުން [...]

ތަފްސީލް
Apr 19th

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އަތޮޅަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފެށެނީ..

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން މި އަތޮޅަށް އަމާޒް ހިންގަވަން ރާއްވަވާފައިވާ ނެވިމީހާގެ ނަމުގައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ފެއްޓެވުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ޕޮލިސް ގެ އިސްބޭފުޅުންގެ ޓިމަކާ އެކު މިއަދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެ އެވެ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމާއިބެހޭ މަޝްވަރާކޮށް، މިކަން ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާމެދު ވާހަކަ ދެކެވިފައިވެ އެވެ.  

ތަފްސީލް
Dec 06th

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

ރަށުކައުންސިލް ތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުން މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ސަރކިއުލަރ ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮނިގަނޑަށް، ލޯކަލްކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހިންގަން ރާވާފައިވާ 3 ދުވަހުގެ ވާރކްޝޮޕެއް 5 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ ދެއެވެ.   މި ވޯރކްޝޮޕް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 5 ޑިސެމްބަރ އިން 07 ޑިސެމްބަރ 2016 އަށެވެ.   އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވުނު  މި [...]

ތަފްސީލް
Nov 22nd

އަންހެނުން ސިޔާސީގޮތުން ބާރުވެރި ކުރުވުމާއި ބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ.

ގއ. ވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ގއ. ވިލިނގިލީގެ އަންހެނުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 21 އިން 22 އަށް ހިންގި އަންހެނުން ސިޔާސީ ގޮތުން ބާރުވެރި ކުރުވުމާއިބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިއުންދީފިއެވެ. ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލުގައި ބޭއްވި މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަޞީރު އަލީ އެވެ. މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ފެސިލިޓޭޓަރެއްގެ [...]

ތަފްސީލް
Sep 20th

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މިއަދު އޮފީހަށް ހާޟިރުވި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 14 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެ ލެއްވި އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން އާދަމް ، ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް މުޙަންމަދު ޚަލީލު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ވަރަށް ބޮޑެތި މަރާމާތުތައް ކުރެވި ބޭނުންވާ ފަރނީޗަރ ތަކާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ތައް އާކޮށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށް [...]

ތަފްސީލް
Sep 20th

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިމި އޮފީސް ފަރނިޗަރ ތައް ބަދަލުކޮށްފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ކުރަމުން އައި މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ އިދާރާގެ ފަރނީޗަރތައް ބަދަލުކޮށް 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ގައި ރަސްމީ ގޮތުން ބޭނުންކުރަންވަނީ ފަށާފައެވެ.   މި ގޮތުން އެޑްމިން އެންޑް އެޗް.އާރ ސެކްޝަން އާއި ޕޮލިސީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މޮނިޓަރިން ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާހައުލެއް މިހާރު ވަނީ ޤާއިމްކޮށްދެވިފައެވެ.

ތަފްސީލް
Jul 20th

އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އާއި ފައިނޭޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕްފެށިއްޖެ.

ގއ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އާއި ފައިނޭޝަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕް މިރޭ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ފެށިއްޖެ އެވެ. މި ވޯރކްޝޮޕަކީ ލޯކަލް ޤަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި މިއިދާރާއާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލުން ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕެކެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް ފައްޓަވައިދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޚަލީލެވެ. މި ވޯކްޝޮޕް ގައި އަތޮޅުގެ 9 ރަށުން 23 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. މިރޭ 8:45 ގައި ފެށުނު މި ވޮކްޝޮޕް ނިމޭނީ 24 ޖުލައި 2016 ގައެވެ. [...]

ތަފްސީލް
Jun 23rd

އަތޮޅު އެޗް.އާރ.ޑީ.އެމް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އަތޮޅު އެޗް.އާރ.ޑީ.އެމްގެ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު 13:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 8 ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން 7 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.   މި ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނިފައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެ އެވެ.

ތަފްސީލް
Jun 01st

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒުންނާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ދުވަސްކޮޅު އިދާރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ތަކެއް ޗުއްޓީގައި ތިއްބެވިކަން ފާހަގަކޮށް، މުވައްޒަފުން ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގަ ކޮށްފައިވާ އަދިކުރަމުންދާ ބުރަ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި އެވެ.   އަދި އޮފީހުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ރަމަޟާންމަހުގެ ތެރޭއިތުރަށް ހަލުއިކުރުމަށް ވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި މުވައްޒަފުން ގެ ކިބައިން ރައީސް އެދި ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ތަފްސީލް