Nov 06th

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ވަފުދާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

             މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުގެ ފަރާތުން ގދ. ތިނަދޫގައި ހިންގަވާ ބިޒްނަސް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްބޭފުޅުންގެ ވަފުދުން ގއ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި 5 ނޮވެމްބަރ 2018 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި.               މިބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީންގެ އިތުރުން ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަދި ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަލީ އާއި އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ހަސަން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

ތަފްސީލް
Aug 02nd

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

         2018 ވަނަ އަހަރަށް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް  މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 01 އޮގަސްޓް 2018 ގައި ފެށިއްޖެ. މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ މޮނިޓަރ ކުރަން ފެށިފައިވަނީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލެވެ. މޮނިޓަރިން ޓީމް ކަނޑުހުޅުދޫ އަށް ޒިޔާރަތްކުރީ 01 އޮގަސްޓް 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ 11.30 ގައެވެ. މޮނިޓަރ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާ ޓީމުގެ މަސައްކަތާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިފައި ވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި [...]

ތަފްސީލް
Jul 11th

އަތޮޅުކައުންސިލް ގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް

maskkath thaaval 2019

ތަފްސީލް
Jun 12th

އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދްމަތް ދިނުން

މިއިދާރާއިން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް ދެމުންދާ ޚިދްމަތްތައް  އިތުރަށް  ފުޅާކޮށް  ހަލުއިކުރުމަށްޓަކައި  އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދްމަތް ( 100 އެމްބީ ) 10 ޖޫން 2018 ގައި ދޭން ފެށިފައިވެއެވެ. ދިރާގު މެދުވެރިކޮށް ގާއިމްކުރި އިންޓަރނެޓްގެ މިޚިދްމަތުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލްގެ ސްޓާފުންނަށް ފަސޭހަތަކެއް ލިބި ދެމުންދާ ޚިދްމަތްތަކަށް އިތުރު ހަލުއިކަމެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

ތަފްސީލް
Dec 03rd

މެރިޓައިމް އެކަޑަމީން ހިންގި ކޯސްތަކުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ގއ. ގެމަނަފުށީގެ މަސްވެރިންނާއި ، ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށް ގެމަނަފުށީގައި މޯލްޑިވްސް މެރިޓައިމް އެކަޑަމީއާއި ، އަދި މެރިޓައިމް އެކެޑަމީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލުން ހިންގި އިނގިރޭސި ކޯހާއި ނެވިގޭޝަން ކޯސް ލެވެލް 1 އަދި ލެވެލް 2 ގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން 1 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި ގެމަނަފުށީ ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި.  މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށް ދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ހެޑްއޮފް ބިޒްނަސް އަލްފާޟިލް ޝުއައިބް ރަޝީދެވެ.  މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ [...]

ތަފްސީލް
Nov 28th

އިންޑިއަން އެމްބަރސެޑަރ ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 19 އިން 31 އަށް މާލެ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިޔާ އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެމްބަސެޑަރ ހިޒްއެކްސެލެންސީ އަކްލޭޝް މިޝްރާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދެއްވި ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ އެމަނިކުފާނު މިއަތޮޅަށް 3 ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި 1 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ. އެމްބަސެޑަރ ގެ މިދަތުރުފުޅުގައި މިއަތޮޅު ވިލިނގިލި ، ނިލަންދޫ އަދި ގެމަނަފުށްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ [...]

ތަފްސީލް
Nov 28th

ގއ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް މިކައުންސިލުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގއ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 26 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ފަށާ 27 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި އެމަސައްކަތް ނިމިއްޖެ. މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މިދަތުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދާއި ، ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމާއި ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ އަޙްމަދު ހަސަން ދީދީ އާއި މުޙައްމަދު ހަސަނާއި ، އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް [...]

ތަފްސީލް
Nov 20th

ގެމަނަފުށި، ކޮނޑޭ، ނިލަންދޫ ރަށުކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކޮށް ނިމިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ( ހ ) އާއި ( ށ ) އިން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާގެ ދަށުން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް 4 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ފެށި މަސައްކަތުގައި މިހާތަނަށް 6 ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ. މިގޮތުން 16 ނޮވެމްބަރ 2017 އިން 19 ނޮވެމްބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް ގެމަނަފުށި ، ކޮނޑޭ ، [...]

ތަފްސީލް
Nov 15th

ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 14 ނޮވެމްބަރ 2017 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު 15،00 ގައި ފަށާ 18.00 އަށް މޮނިޓަރިން މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލެވިފަ.  މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މިދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީން އާއި ، ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމާއި ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ހަސަން އާއި ، އަހްމަދު ހަސަން ދީދީ އާއި ، އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް [...]

ތަފްސީލް
Nov 15th

ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން ކޯސް ލެވެލް 2 ފެށިއްޖެ

ގއ. އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނާއި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން ކޯސް ލެވެލް 2  09 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ފެށިއްޖެ. ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެރިޓައިމް ސައިންސް ގުޅިގެން ހިންގޭ މިކޯހުގައި 30 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ލައްވާފައިވޭ. މިކޯސް ފެށުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ނަޒްމީން މުޙައްމަދު. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުސްޠަފާ މުޙައްމަދާއި، ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ [...]

ތަފްސީލް