Nov 15th

ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 14 ނޮވެމްބަރ 2017 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު 15،00 ގައި ފަށާ 18.00 އަށް މޮނިޓަރިން މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލެވިފަ.  މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މިދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީން އާއި ، ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމާއި ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ހަސަން އާއި ، އަހްމަދު ހަސަން ދީދީ އާއި ، އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް [...]

ތަފްސީލް
Nov 15th

ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން ކޯސް ލެވެލް 2 ފެށިއްޖެ

ގއ. އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނާއި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން ކޯސް ލެވެލް 2  09 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ފެށިއްޖެ. ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެރިޓައިމް ސައިންސް ގުޅިގެން ހިންގޭ މިކޯހުގައި 30 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ލައްވާފައިވޭ. މިކޯސް ފެށުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ނަޒްމީން މުޙައްމަދު. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުސްޠަފާ މުޙައްމަދާއި، ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ [...]

ތަފްސީލް
Nov 15th

މާމެންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ.

މިއަތޮޅު މާމެންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 8 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ފެށިއްޖެ އެވެ. މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އަޙުމަދު ނަޒްމީން ، ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ،  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ޙަސަން، ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް ޢަބުދުލްޙަމީދު ނާޞިރު، އ.ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޢަލީ އިބްރާހީމް، އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ޙަސަން ޙަނީފް އެވެ. މޮނިޓަރިން ފެށުމުގެ ކުރިން މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. [...]

ތަފްސީލް
Oct 30th

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

މިއަތޮޅު އަތޮޅުތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ 28 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޚާއްޞަ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ލަޠީފެވެ. މީގެ އިތުރުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީން އާއި ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމްގެ އިތުރުން ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ [...]

ތަފްސީލް
Oct 24th

އަތޮޅުކައުންސިލުންދޭ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ސިތާސަތު

Award dhinumuge siyaasathu (2)

ތަފްސީލް
Oct 19th

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ގއ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޕޮލިހުންގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ކަންކަން ހައްލުކުރުމުގައި ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިޔަށް އޮތަނުގައި އިސްކަން ދީގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ގއ. އަތޮޅަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ އިސްބޭފުޅުންނާއި އަދި ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރާއިއެކު 19 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގައި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދުގެ ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމާއި ، [...]

ތަފްސީލް
Oct 16th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވިލިނގިލީގެ ސްކެޓަރ ތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ރާއްވަވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ގެ ތެރެއިން 15 އޮކްޓޯބަރ 2017ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ ކައުންސިލަރުން ތަޢާރަފްކުރުމާއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލަށްޚިދްމަތް ހޯއްދެވުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ހިއްސާކުރައްވައި، އެކަންކަމަށް ހައްލުހޯއްދެވުމަށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުފެރީ އިން އަންނަ ބަލިމީހުންނަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދިނުމަށް ރަށްރަށުން އެދޭތީ، އެކަން އެ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާ ލުއިފަސޭހަ [...]

ތަފްސީލް
Oct 10th

އުތުރުހުވަދޫ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

30 no iulaan Award dhinumuge siyaasathu

ތަފްސީލް
Oct 04th

އަތޮޅުކައުންސިލުން ޚާއްޞަ ފެރީދަތުރުތަކެއް ފަށައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮލެޖްތަކުން ކޯސްހަދަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒްކޮށް ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބްރާސްފަތި ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ޚާއްޞަފެރީ ދަތުރުތަކެއް ކުރުމަށް ނިންމާ އެކަން އަމަލީގޮތުން 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި ފަށައިފިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލުން އެކްސްޕްރެސް ފެރީ ނިޒާމްގެ ނަމުގައި ފަށަންގަސްތުކޮށްފައިވާ ފެރީދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮލެޖުތަކުން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ވިލިނގިއްޔަށް ގެނައުމާއި އެނބުރި ރަށަށް ގެންދިއުމަށް ފެށި ޚާއްޞަ ފެރީ ދަތުރުތަކުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މަތީތައުލީމް ހާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އިތުރު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. [...]

ތަފްސީލް
Oct 01st

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ސިންގަޕޯރގެ ކުންފުންޏަކުން ގއ. ކޫއްޑޫގައި ހަދާފައިވާ ސިޓީ ހޮޓާ  ”  މާކިޔޯ ކޫއްޑޫ މޯލްޑިވްސް ”  ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށާއި އަދި ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭ ބޮޑުކޮށް އަލުން ހުޅުވުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނު ކޫއްޑޫއަށް ވަޑައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ އެއަރޕޯޓް ހުޅުއްވައި ދެއްވާ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ސިޓީ [...]

ތަފްސީލް