Dec 03rd

މެރިޓައިމް އެކަޑަމީން ހިންގި ކޯސްތަކުގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފި

ގއ. ގެމަނަފުށީގެ މަސްވެރިންނާއި ، ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށް ގެމަނަފުށީގައި މޯލްޑިވްސް މެރިޓައިމް އެކަޑަމީއާއި ، އަދި މެރިޓައިމް އެކެޑަމީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލުން ހިންގި އިނގިރޭސި ކޯހާއި ނެވިގޭޝަން ކޯސް ލެވެލް 1 އަދި ލެވެލް 2 ގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުން 1 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި ގެމަނަފުށީ ސްކޫލްގައި ބާއްވައިފި.  މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށް ދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ހެޑްއޮފް ބިޒްނަސް އަލްފާޟިލް ޝުއައިބް ރަޝީދެވެ.  މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ [...]

ތަފްސީލް
Nov 28th

އިންޑިއަން އެމްބަރސެޑަރ ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 19 އިން 31 އަށް މާލެ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިޔާ އިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އެމްބަސެޑަރ ހިޒްއެކްސެލެންސީ އަކްލޭޝް މިޝްރާ އާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުމަށް ދެއްވި ދައުވަތު ގަބޫލުފުޅުކުރައްވާ އެމަނިކުފާނު މިއަތޮޅަށް 3 ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއްގައި 1 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ. އެމްބަސެޑަރ ގެ މިދަތުރުފުޅުގައި މިއަތޮޅު ވިލިނގިލި ، ނިލަންދޫ އަދި ގެމަނަފުށްޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ [...]

ތަފްސީލް
Nov 28th

ގއ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް މިކައުންސިލުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގއ. ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 26 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ފަށާ 27 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި އެމަސައްކަތް ނިމިއްޖެ. މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މިދަތުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދާއި ، ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމާއި ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ އަޙްމަދު ހަސަން ދީދީ އާއި މުޙައްމަދު ހަސަނާއި ، އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް [...]

ތަފްސީލް
Nov 20th

ގެމަނަފުށި، ކޮނޑޭ، ނިލަންދޫ ރަށުކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކޮށް ނިމިއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ( ހ ) އާއި ( ށ ) އިން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާގެ ދަށުން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމަށް 4 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ފެށި މަސައްކަތުގައި މިހާތަނަށް 6 ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ. މިގޮތުން 16 ނޮވެމްބަރ 2017 އިން 19 ނޮވެމްބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް ގެމަނަފުށި ، ކޮނޑޭ ، [...]

ތަފްސީލް
Nov 15th

ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 14 ނޮވެމްބަރ 2017 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު 15،00 ގައި ފަށާ 18.00 އަށް މޮނިޓަރިން މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާލެވިފަ.  މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ކުރެވުނު މިދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީން އާއި ، ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމާއި ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ހަސަން އާއި ، އަހްމަދު ހަސަން ދީދީ އާއި ، އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް [...]

ތަފްސީލް
Nov 15th

ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން ކޯސް ލެވެލް 2 ފެށިއްޖެ

ގއ. އަތޮޅުގެ މަސްވެރިންނާއި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ކޯސްޓަލް ނެވިގޭޝަން ކޯސް ލެވެލް 2  09 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ފެށިއްޖެ. ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް މެރިޓައިމް ސައިންސް ގުޅިގެން ހިންގޭ މިކޯހުގައި 30 ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ލައްވާފައިވޭ. މިކޯސް ފެށުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް ނަޒްމީން މުޙައްމަދު. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުސްޠަފާ މުޙައްމަދާއި، ބައެއް ކައުންސިލަރުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ [...]

ތަފްސީލް
Nov 15th

މާމެންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ.

މިއަތޮޅު މާމެންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 8 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ފެށިއްޖެ އެވެ. މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އަޙުމަދު ނަޒްމީން ، ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ،  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ޙަސަން، ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް ޢަބުދުލްޙަމީދު ނާޞިރު، އ.ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޢަލީ އިބްރާހީމް، އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ޙަސަން ޙަނީފް އެވެ. މޮނިޓަރިން ފެށުމުގެ ކުރިން މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. [...]

ތަފްސީލް
Oct 30th

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

މިއަތޮޅު އަތޮޅުތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ 28 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޚާއްޞަ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ލަޠީފެވެ. މީގެ އިތުރުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީން އާއި ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމްގެ އިތުރުން ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ [...]

ތަފްސީލް
Oct 24th

އަތޮޅުކައުންސިލުންދޭ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ސިތާސަތު

Award dhinumuge siyaasathu (2)

ތަފްސީލް
Oct 19th

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ގއ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޕޮލިހުންގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ކަންކަން ހައްލުކުރުމުގައި ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިޔަށް އޮތަނުގައި އިސްކަން ދީގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ގއ. އަތޮޅަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ އިސްބޭފުޅުންނާއި އަދި ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރާއިއެކު 19 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގައި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދުގެ ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމާއި ، [...]

ތަފްސީލް