Nov 15th

މާމެންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ.

މިއަތޮޅު މާމެންދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 8 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ފެށިއްޖެ އެވެ. މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މި ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އަޙުމަދު ނަޒްމީން ، ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ،  އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ޙަސަން، ލީގަލް އެސިސްޓެންޓް ޢަބުދުލްޙަމީދު ނާޞިރު، އ.ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޢަލީ އިބްރާހީމް، އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ޙަސަން ޙަނީފް އެވެ. މޮނިޓަރިން ފެށުމުގެ ކުރިން މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. [...]

ތަފްސީލް
Oct 30th

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

މިއަތޮޅު އަތޮޅުތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ 28 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިޚާއްޞަ ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ވައިސް ޗާންސެލަރ އަލްފާޟިލާ ހައްވާ ލަޠީފެވެ. މީގެ އިތުރުން މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީން އާއި ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމްގެ އިތުރުން ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ [...]

ތަފްސީލް
Oct 24th

އަތޮޅުކައުންސިލުންދޭ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ސިތާސަތު

Award dhinumuge siyaasathu (2)

ތަފްސީލް
Oct 19th

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ގއ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޕޮލިހުންގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި ކަންކަން ހައްލުކުރުމުގައި ކުރިމަތިވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިޔަށް އޮތަނުގައި އިސްކަން ދީގެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ގއ. އަތޮޅަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ އިސްބޭފުޅުންނާއި އަދި ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރާއިއެކު 19 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގައި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދުގެ ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމާއި ، [...]

ތަފްސީލް
Oct 16th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވިލިނގިލީގެ ސްކެޓަރ ތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ރާއްވަވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ގެ ތެރެއިން 15 އޮކްޓޯބަރ 2017ވީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމަކީ ކައުންސިލަރުން ތަޢާރަފްކުރުމާއި، އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލަށްޚިދްމަތް ހޯއްދެވުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ހިއްސާކުރައްވައި، އެކަންކަމަށް ހައްލުހޯއްދެވުމަށް މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުފެރީ އިން އަންނަ ބަލިމީހުންނަށް ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދިނުމަށް ރަށްރަށުން އެދޭތީ، އެކަން އެ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާ ލުއިފަސޭހަ [...]

ތަފްސީލް
Oct 10th

އުތުރުހުވަދޫ އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

30 no iulaan Award dhinumuge siyaasathu

ތަފްސީލް
Oct 04th

އަތޮޅުކައުންސިލުން ޚާއްޞަ ފެރީދަތުރުތަކެއް ފަށައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮލެޖްތަކުން ކޯސްހަދަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒްކޮށް ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބްރާސްފަތި ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ޚާއްޞަފެރީ ދަތުރުތަކެއް ކުރުމަށް ނިންމާ އެކަން އަމަލީގޮތުން 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި ފަށައިފިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލުން އެކްސްޕްރެސް ފެރީ ނިޒާމްގެ ނަމުގައި ފަށަންގަސްތުކޮށްފައިވާ ފެރީދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮލެޖުތަކުން ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ވިލިނގިއްޔަށް ގެނައުމާއި އެނބުރި ރަށަށް ގެންދިއުމަށް ފެށި ޚާއްޞަ ފެރީ ދަތުރުތަކުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މަތީތައުލީމް ހާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް އިތުރު ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. [...]

ތަފްސީލް
Oct 01st

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 ގައި ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ސިންގަޕޯރގެ ކުންފުންޏަކުން ގއ. ކޫއްޑޫގައި ހަދާފައިވާ ސިޓީ ހޮޓާ  ”  މާކިޔޯ ކޫއްޑޫ މޯލްޑިވްސް ”  ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށާއި އަދި ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭ ބޮޑުކޮށް އަލުން ހުޅުވުމަށްޓަކައި ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނު ކޫއްޑޫއަށް ވަޑައިގެން އެންމެ ފުރަތަމަ އެއަރޕޯޓް ހުޅުއްވައި ދެއްވާ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ސިޓީ [...]

ތަފްސީލް
Sep 19th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެފަރާތުން އޯގަސްޓް 20 އިން 30 އަށް ކުރެވުނު މާލެ ދަތުރު

Male dhathru report

ތަފްސީލް
Jun 14th

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން 4 ރަށަކަށް ވަޑައިގެން ވަޑައިގެން ރަށުކައުންސިލާއި ސެކްޓަރތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

 3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ތަޢާރަފް ވުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމް މިއަދު  މި އަތޮޅުގެ 4 ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއިރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސެކްޓަރތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ސެކްޓަރ ތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލިކޮށް، ހުރި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި  މީގެ އިތުރުން އެ ރަށްރަށުގެ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ތައް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމުން ބައްލަވައިލެއްވި އެވެ.  މި ޓީމުގެ ބޭފުޅުން [...]

ތަފްސީލް