Jun 26th

އެމް.އައި ކޮލެޖުން، ގއ. ވިލިނގިލީގައި ކެމްޕަހެއް ހުޅުވުމާބެހޭ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލާ މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އެމް.އައި ކޮލެޖްގެ ކެމްޕަހެއް، ގއ. އަތޮޅުގައި ހުޅުވައި، އެކި ދާއިރާތަކުން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް 3 އިން ފެށިގެން އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީއާ ހަމަޔަށް އެ ކެމްޕަހުގައި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް އެ ކޮލެޖުން ރާވައިފައިވާ ޕްލޭނަކާ ބެހޭ ގޮތުން އެ ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ. ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން އަލްފާޟިލާ ޢާދިލާ ރުޝްދީ އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ވިލިނގިލިން އިމާރާތެއް ލިބިވަޑައިގަތްހައި އަވަހަކަށް އެ ކޮލެޖްގެ ކޯސްތައް ވިލިނގިލީގައި ހިންގަވަން ފަށްޓަވާނެ އެވެ. [...]

ތަފްސީލް