Jun 06th

ބިޑްކޮމިޓީގެ އުސޫލުތައް

bid commetty ge usool thah

ތަފްސީލް
Mar 03rd

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑްކޮމިޓީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހޯދާ ޚިދްމަތް ތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް ބަލައިގަނެ އިވެލުއޭޓްކޮށް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އަދި ކައުންސިލުން ނިންމާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކާއި ސަރުކާރުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ސްޕަވައިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ބިޑް ކޮމިޓީ އެކުލެވިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީ އެވެ.   1-އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު  ޚަލީލު  ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް  (ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު) 2-އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޞާބިރު  ކައުންސިލަރ [...]

ތަފްސީލް