May 21st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 88ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 88 ވަނަ ބައްދަލުވުން 14 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ފޮނުވާފައިވާ221-LEG/241/2019/11  ނަންބަރު ސިޓީއާއިބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން  ނިންމެވިގޮތް:            2019 އެޕްރީލް 30 އިން 2019 މެއި 1އަށް ވިލިނގިލީގައި ވިޔަފާރިސޭލްއެއް ބޭއްވުމަށް ސިތާނާ ސްޓޯރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުންނާއި، ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމްއިއްޔާއިން ހުއްދަދިނުމާއިގުޅިގެން އެ ސޭލް ގއ.އަތޮޅުތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ [...]

ތަފްސީލް
Mar 24th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 79ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 03 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 79 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ހެނދުނު 11:00 ގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނީ ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯރޓް ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:   އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 79 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:  މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން އަހުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނެވެ.  އެޖެންޑާ އައިޓަމް:2 އަތޮޅުތެރޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ [...]

ތަފްސީލް
Mar 06th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 78ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 78 ވަނަ  ބައްދަލުވުން 05 މާރޗް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- 78 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:              މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން އަހުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން ނާއިބު ރައީސް އަޙުމަދު ނަޒްމީން ހުށަހެޅުއްވި ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާފޯރމަންސް އިންޑެކުސްއިން ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އެންމެ ދަށުދަރަޖައިގައި އޮތުމުން އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ބެއްލެވުމަށާއި، ކައުންސިލަރ ޙުސައިން [...]

ތަފްސީލް
Mar 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 77ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 77 ވަނަ ބައްދަލުވުން 28 ފެބްރުއަރީ 2019  ވަނަ ދުވަހު 12:30 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިންމިކަންތައްތަކަކީ :-   އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 77 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:              މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނެވެ. [...]

ތަފްސީލް
Mar 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 76ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުން  20 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ :- 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:              މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު އެޖެންޑާއަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ، ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރެވުނެވެ. އެޖެންޑާ އައިޓަމް:2 ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާއަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ދަންނަވަންޖެހޭ ކަންތައްތައް [...]

ތަފްސީލް
Mar 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 75ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ   75ވަނަ ބައްދަލުވުން 14 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:30 ގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- މާލެއިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެޕާރޓްމަންޓްގެ އެގްރީމެންޓް ފައިނަލްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:         ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލުން އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މާލެއިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެގްރީމެންޓަށް އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު އިސްލާޙެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން މާލެއިން [...]

ތަފްސީލް
Jan 31st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 73ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 73 ވަނަ ބައްދަލުވުން   29 ޖެނުއަރީ 2019 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައި. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ: ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް ސޮސައިޓީ ފޯރ މާމެންދޫ އިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ނިންމެވި ގޮތް:         ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް ސޮސައިޓީ ފޯރ މާމެންދޫއިން އިސްނަގައިގެން މާމެންދޫ ކަނބަލުންނާއި ކަނޑުހުޅުދޫ ކަނބަލުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ވޮލީ މެޗުގެ ދަތުރުގެ އިންތިޒާމް އަތޮޅުކައުންސިލުން ހަމަޖެއްސުމަށް އެދިފައިވާތީ، އެސިޓީގެ [...]

ތަފްސީލް
Jan 23rd

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 72 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

72 vana bahdhaluvumuge ninmun

ތަފްސީލް
Jan 21st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 71ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 71 ވަނަ ބައްދަލުވުން    15 ޖެނުއަރީ 2019 ( އަންގާރަ ދުވަސް )އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- އޯކިޑް ލޯންޗް މަރާމާތުކުރުމަށް މާލެ ފޮނުވުމާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން   ނިންމެވި ގޮތް:         އޯކިޑް ލޯންޗްގެ މަރާމާތާއި، ލޯންޗްގެ 2 އިންޖީނު ގަތުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓުން މިވަގުތު ޚަރަދުކޮށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ލިބުމުން އެ ޚަރަދުވި ފައިސާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓަށް އަލުން [...]

ތަފްސީލް
Jan 09th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 70ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 03 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 70 ވަނަ ބައްދަލުވުން (މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން) 08 ޖެނުއަރީ 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު 11:30 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވި ނިންމެވި ކަންތައްތަކަކީ  2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:     2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުޅި ޖުމުލަ ބަޖެޓް -/7153175 ( ހަތްމިލިއަން އެއްލައްކަ [...]

ތަފްސީލް