Jun 05th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 38ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 03 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން 29 މެއި 2018 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) ހެނދުނު 11:30 ގައި  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- ޕެޓްރޯލުގެ އަގަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ ޒަލްދާން ކޮމްޕެނީން  ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:   މިހާރު ޕެޓްރޯލްގެ  އަގު ބޮޑުވެފައިތޯ ބެލުމަށް ތެޔޮ  ސަޕްލައިކޮށްދޭ  ފަރާތުން  އެކަން ސާފް  ކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް. [...]

ތަފްސީލް
May 28th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 37ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 3 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން 22 މެއި 2018 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) ގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތައް އިވްލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން ނިންމެވި ގޮތް:   އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތައް އިވްލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު، ބިޑް ކޮމިޓީން [...]

ތަފްސީލް
May 28th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 36ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 3 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން 15 މެއި 2018 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަގުފާރުގެ ޑިޒައިން ކުރުމާއި އަދި އަތޮޅުގޭގެ އައުޑޯ ޕާރކް ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން ނިންމެވި ގޮތް:   ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަގުފާރުގެ ޑިޒައިން ކުރުމާއި އަދި އަތޮޅުގޭގެ އައުޑޯ ޕާރކް ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 3 ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު، އެކޯޓޭޝަން [...]

ތަފްސީލް
May 28th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 35ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން 08 މެއި 2018 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) ގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:  2018ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތު ތާވަލަށް ބަދަލުގެނަވިފައިވާތީ އިސްލާހު ކުރެވުނު މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. ނިންމެވި ގޮތް:   ކައުންސިލާއި ބަޖެޓް ޝެކްޝަނާއި އެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ މަތިން މަސައްކަތް ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް މަދުކޮށް -/7866086 ( ހަތް މިލިއަށް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް އަށްޑިހަ ހަ [...]

ތަފްސީލް
May 28th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 33ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތިންވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން 17 އެޕްރީލް 2018 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ: 32 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ނިންމެވި ގޮތް:   32ވަނަ  ބައްދަލުވުމުގެ  ޔައުމިއްޔާ  ފާސްކުރުމަށް  ރިޔާސަތުން  ހުށަހެޅުމުން  އެއްވެސް   ކައުންސިލަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް  އިސްލާހެއް  ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ  ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ. މުޙައްމަދު ފަތުހީ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާތީ ވަޒީފާއިން ވީއްލައި ދިނުމާއިމެދު އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ލިއުމެއް ހޯދުމަށް [...]

ތަފްސީލް
May 28th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 32ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތިންވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން 10 އެޕްރީލް 2018 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) ގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި އަތޮޅުގޭގެ އޭސީ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މުއްދަތު 09 މާރޗް 2018 އަށް ހަމަވެފައިވާތީ މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާއިމެދު ކައުންސިލްގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދި. ނިންމެވި ގޮތް:   އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއި އަތޮޅުގޭގެ އޭސީ މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް [...]

ތަފްސީލް
Mar 18th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ29 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

29 vana bahdhaluvun ninmmi kanathah

ތަފްސީލް
Aug 13th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 10ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 10 ވަނަ ބައްދަލުވުން 08  އޯގަސްޓް 2017 ގައި ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ.  މިބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:-   އަތޮޅުގޭގެ ކޮޓަރި ކުލި ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރުން. ނިންމެވި ގޮތް:         އިތުރަށް މިކަމާބެހޭ ގޮތުން  މަޝްވަރާކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފަހު، ކޮޓަރިތައް ކެޓަރގަރައިޒްކޮށް ދެންއޮންނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ. ކައުންސިލަރުންނަށް އަދި އެހެން ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް އިތުރުވެހި ކަލެއް ( ސައިކަލެއް) ހޯދުން [...]

ތަފްސީލް
Aug 13th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 3ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 9ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 9 ވަނަ ބައްދަލުވުން  01 އޯގަސްޓް 2017 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:-  150 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވާ އޯކިޑް ލޯންޗަށް 2 އިންޖީނު ގަތުމަށް  ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުން ރިވައިޒުކުރުން   މިކަން ނިންމެވީ:           ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ދައުރުގެ 150 ވަނަ  ބައްދަލުވުމުން  ނިންމަވާފައިވާ  ނިންމުން ރިވައިޒްކޮށް، މިވަގުތު ބަޖެޓްގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުން އޯކިޑް ލޯންޗުން ނަގާފައިވާ 2 އިންޖީނު މަރާމާތް ކުރުމަށާއި، އަދި އެކަމާއި ބެހޭ [...]

ތަފްސީލް
Jul 06th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 3ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 5ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 3 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 5 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން 4 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހު 10:30ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ: އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި މެރިޓައިމް އެކަޑަމީ އާއި ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނިޔަމި ކަމުގެ ކޯހުގައި ބައިވެރިކުރާނެ މުވައްޒަފުން ކަނޑައެޅުން މިކަން ނިންމެވީ:           ނިޔަމިކަމުގެ ކޯސް ހިންގުމަށް ފެނިވަޑައި ގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި މިއިދާރާގެ ފަރާތުން  ނިރުޝާދު އަޙުމަދު [...]

ތަފްސީލް