Oct 21st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 109ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

3ވަނަ ދައުރުގެ 109ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުތައް

ތަފްސީލް
Oct 21st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 108ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

3ވަނަ ދައުރުގެ 108ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުތައް

ތަފްސީލް
Oct 21st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 107ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

3ވަނަ ދައުރުގެ 107ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުތައް

ތަފްސީލް
Oct 02nd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 107ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންިސިލްގެ 107 ވަނަ ބައްދަލުވުން 01 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި  އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 107 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވައި ކައުންސިލްގެ 103ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވާ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ބޭނުމަށް މާލޭގައި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އެޕާޓްމަންޓް ދޫކޮށްލުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު [...]

ތަފްސީލް
Sep 15th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 3ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ103 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލަގެ 103 ވަނަ ބައްދަލުވުން   03 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު  ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އާ އިމާރާތުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނުކަންތައްތަކަކީ:  އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 103 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން، ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި މަހާސިންތާއަށް ދާންދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުއްވި ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާއި، ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ [...]

ތަފްސީލް
Aug 21st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 101ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 101 ވަނަ ބައްދަލުވުން 20 އޮގަސްޓް 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.  އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 100 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އަތޮޅުކައުންސިލުން މާލޭގައި ކުއްޔަށް ހިފާފައިހުރި އެޕާޓްމަންޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން އެޖެންޑާއަށް އިތުރުކުރުމަށްފަހު މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ބައްދަލުވުމުގައި [...]

ތަފްސީލް
Aug 19th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 001ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 100 ވަނަ ބައްދަލުވުން  06 އޮގަސްޓް 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 100 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން ނާއިބު ރައީސް އަޙުމަދު ނަޒުމީން ހުށަހެޅުއްވި ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލާއި އެރަށު ޒުވާނުންނާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުފެންވަރުގައި އަޟުޙާ އީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި [...]

ތަފްސީލް
Aug 05th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 98ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންިސލްގެ 98 ވަނަ ބައްދަލުވުން  23 ޖުލައި 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 98 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހަޅުއްވައި އުތުރު ހުވަދޫ ޤުރުޢާން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމާއި، ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި މިނިވަންދުވަހުގެ [...]

ތަފްސީލް