Jan 31st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 73ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 73 ވަނަ ބައްދަލުވުން   29 ޖެނުއަރީ 2019 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައި. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ: ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް ސޮސައިޓީ ފޯރ މާމެންދޫ އިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން  ނިންމެވި ގޮތް:         ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް ސޮސައިޓީ ފޯރ މާމެންދޫއިން އިސްނަގައިގެން މާމެންދޫ ކަނބަލުންނާއި ކަނޑުހުޅުދޫ ކަނބަލުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ވޮލީ މެޗުގެ ދަތުރުގެ އިންތިޒާމް އަތޮޅުކައުންސިލުން ހަމަޖެއްސުމަށް އެދިފައިވާތީ، އެސިޓީގެ [...]

ތަފްސީލް
Jan 23rd

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 72 ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

72 vana bahdhaluvumuge ninmun

ތަފްސީލް
Jan 21st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 71ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 71 ވަނަ ބައްދަލުވުން    15 ޖެނުއަރީ 2019 ( އަންގާރަ ދުވަސް )އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- އޯކިޑް ލޯންޗް މަރާމާތުކުރުމަށް މާލެ ފޮނުވުމާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން   ނިންމެވި ގޮތް:         އޯކިޑް ލޯންޗްގެ މަރާމާތާއި، ލޯންޗްގެ 2 އިންޖީނު ގަތުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓުން މިވަގުތު ޚަރަދުކޮށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފައިސާ ލިބުމުން އެ ޚަރަދުވި ފައިސާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓަށް އަލުން [...]

ތަފްސީލް
Jan 09th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 70ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 03 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 70 ވަނަ ބައްދަލުވުން (މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން) 08 ޖެނުއަރީ 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު 11:30 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވި ނިންމެވި ކަންތައްތަކަކީ  2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:     2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މުޅި ޖުމުލަ ބަޖެޓް -/7153175 ( ހަތްމިލިއަން އެއްލައްކަ [...]

ތަފްސީލް
Jun 05th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 38ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 03 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 38 ވަނަ ބައްދަލުވުން 29 މެއި 2018 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) ހެނދުނު 11:30 ގައި  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- ޕެޓްރޯލުގެ އަގަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތީ ޒަލްދާން ކޮމްޕެނީން  ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:   މިހާރު ޕެޓްރޯލްގެ  އަގު ބޮޑުވެފައިތޯ ބެލުމަށް ތެޔޮ  ސަޕްލައިކޮށްދޭ  ފަރާތުން  އެކަން ސާފް  ކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް. [...]

ތަފްސީލް
May 28th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 37ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 3 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 37 ވަނަ ބައްދަލުވުން 22 މެއި 2018 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) ގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތައް އިވްލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު، ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން ނިންމެވި ގޮތް:   އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލް ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ އެސްޓިމޭޓްތައް އިވްލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު، ބިޑް ކޮމިޓީން [...]

ތަފްސީލް
May 28th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 36ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 3 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 36 ވަނަ ބައްދަލުވުން 15 މެއި 2018 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަގުފާރުގެ ޑިޒައިން ކުރުމާއި އަދި އަތޮޅުގޭގެ އައުޑޯ ޕާރކް ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުން ނިންމެވި ގޮތް:   ކައުންސިލް އިދާރާގެ މަގުފާރުގެ ޑިޒައިން ކުރުމާއި އަދި އަތޮޅުގޭގެ އައުޑޯ ޕާރކް ޑިޒައިން ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 3 ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމަށްފަހު، އެކޯޓޭޝަން [...]

ތަފްސީލް
May 28th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 35ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ 3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުން 08 މެއި 2018 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) ގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:  2018ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތު ތާވަލަށް ބަދަލުގެނަވިފައިވާތީ އިސްލާހު ކުރެވުނު މަސައްކަތު ތާވަލާއި ބަޖެޓް ފާސްކުރުން. ނިންމެވި ގޮތް:   ކައުންސިލާއި ބަޖެޓް ޝެކްޝަނާއި އެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ މަތިން މަސައްކަތް ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް ޙަރަކާތްތައް މަދުކޮށް -/7866086 ( ހަތް މިލިއަށް އަށްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް އަށްޑިހަ ހަ [...]

ތަފްސީލް
May 28th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 33ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތިންވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުން 17 އެޕްރީލް 2018 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ: 32 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ނިންމެވި ގޮތް:   32ވަނަ  ބައްދަލުވުމުގެ  ޔައުމިއްޔާ  ފާސްކުރުމަށް  ރިޔާސަތުން  ހުށަހެޅުމުން  އެއްވެސް   ކައުންސިލަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް  އިސްލާހެއް  ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ  ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ. މުޙައްމަދު ފަތުހީ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާތީ ވަޒީފާއިން ވީއްލައި ދިނުމާއިމެދު އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ލިއުމެއް ހޯދުމަށް [...]

ތަފްސީލް
May 28th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 32ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތިންވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން 10 އެޕްރީލް 2018 ( އަންގާރަ ދުވަސް ) ގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:  އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި އަތޮޅުގޭގެ އޭސީ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މުއްދަތު 09 މާރޗް 2018 އަށް ހަމަވެފައިވާތީ މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާއިމެދު ކައުންސިލްގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދި. ނިންމެވި ގޮތް:   އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއި އަތޮޅުގޭގެ އޭސީ މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައި ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް [...]

ތަފްސީލް