Aug 21st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 101ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 101 ވަނަ ބައްދަލުވުން 20 އޮގަސްޓް 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.  އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 100 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި އަތޮޅުކައުންސިލުން މާލޭގައި ކުއްޔަށް ހިފާފައިހުރި އެޕާޓްމަންޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން އެޖެންޑާއަށް އިތުރުކުރުމަށްފަހު މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ބައްދަލުވުމުގައި [...]

ތަފްސީލް
Aug 19th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 001ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 100 ވަނަ ބައްދަލުވުން  06 އޮގަސްޓް 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 100 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން ނާއިބު ރައީސް އަޙުމަދު ނަޒުމީން ހުށަހެޅުއްވި ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލާއި އެރަށު ޒުވާނުންނާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުފެންވަރުގައި އަޟުޙާ އީދު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި [...]

ތަފްސީލް
Aug 05th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 98ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންިސލްގެ 98 ވަނަ ބައްދަލުވުން  23 ޖުލައި 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 98 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހަޅުއްވައި އުތުރު ހުވަދޫ ޤުރުޢާން މުބާރާތުގެ ޤަވާއިދާއިބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމާއި، ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި މިނިވަންދުވަހުގެ [...]

ތަފްސީލް
Jul 18th

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 97ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

97 vana ninimun

ތަފްސީލް
Jul 18th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 97ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 97 ވަނަ ބައްދަލުވުން 16 ޖުލައި 2019 އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:30 ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.  މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 97 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން ކައުންސިލަރ ޙުސައިންއާދަމް ހުށަހެޅުއްވި، ސްޓާފް އޮފް ދަ މަންތް ހޮވުމާއި، ސްޓާފް ނައިޓް ބޭއްވުން ތަންފީޒުކުރުމާއި، މާލޭގައި ކައުންސިލުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ [...]

ތަފްސީލް
Jul 14th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 96 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

96 vana bahdhaluvumuge ninmun

ތަފްސީލް
Jul 11th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 96ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 96 ވަނަ ބައްދަލުވުން  10 ޖުލައި 2019 ވީ ބުދަ ދުވަހު 13:45 ގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނީ މިއަތޮޅު ދާންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 96 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވުމުން ކައުންސިލަރ ޙުސައިންއާދަމް ހުށަހެޅުއްވި، އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގައި [...]

ތަފްސީލް
Jul 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 95ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ނިންމުން

95 vana bahdhaluvun

ތަފްސީލް
Jul 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 95ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 95 ވަނަ ބައްދަލުވުން 02 ޖުލައި 2019 އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު 10:30 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައި. މި ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތަކަކީ: – އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 93 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:           މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ނާއިބުރައީސް އަޙުމަދު ނަޒުމީން ހުށަހެޅުއްވުމުން ކައުންސިލަރ ޙުސައިންއާދަމް ހުށަހެޅުއްވި، މިހިނގާ ޖުލައި 12 އިން 13އަށް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގއ.އަތޮޅުމަޙާސިންތާ ފަސްކުރުން އެޖެންޑާއަށް އިތުރުކުރުމަށްފަހު، މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ [...]

ތަފްސީލް