Jun 15th

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން 3 ރަށަކަށް ވަޑައިގެން ވަޑައިގެން ރަށުކައުންސިލާއި ސެކްޓަރތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ތަޢާރަފް ވުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމް މިއަދު  މި އަތޮޅު ކޮނޑޭ، ކަނޑުހުޅުދޫ އަދި ގެމަނަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން،  އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއިރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތް ދިނުމަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސެކްޓަރތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ސެކްޓަރ ތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް، ހުރި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވާފައިވެ އެވެ. އަދި  މީގެ އިތުރުން އެ ރަށްރަށުގެ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ތައް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމުން ބައްލަވައިލެއްވި އެވެ.   [...]

ތަފްސީލް
Jun 13th

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން ކޮލަމާފުށްޓަށް ވަޑައިގެން ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ތަޢާރަފް ވުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމް މިއަދު ކޮލަމާފުށްޓަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. މި ދަތުރުގައި ކޮލަމާފުށީ ސެކްޓަރތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، ރަށުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވާ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާ ކޮށް ކައުންސިލްގައި ހުރި ދަތިތައް އޮޅުންފިލުވާ މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެ އެވެ.   މި ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ނާއިބްރައީސް އަޙުމަދު ނަޒްމީން އަދި ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އިދާރާގެ [...]

ތަފްސީލް
Jun 04th

ތިންވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް ހުވާކުރުމާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތައް ހުވާކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 6 މެއި 2017 ގައި ބޭއްވުނު ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިޚާބް ކާމިޔާބް ކުރެއްވި ފަރާތްތައް ހުވާކުރުން މުޅި ރާއްޖޭގައި 3 ޖޫން 2017 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މިގޮތުން މިއަތޮޅު ކޮލަމާފުށި ، މާމެންދޫ ، ގެމަނަފުށި ކައުންސިލް ހުވާކުރުން 3 ޖޫން 2017 ގެ މެންދުރު 1.00 ގައިބޭއްވުނު އިރު ވިލިނގިލި ، ނިލަންދޫ ، ދާންދޫ ، ދެއްވަދޫ ، ކޮނޑޭ ، ކަނޑުހުޅުދޫ [...]

ތަފްސީލް
May 24th

ގއ. އަތޮޅުގެ ޤުރްއާން އޮޑިޝަން ބޭއްވުން

ކީރިތި ޤުރްއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވަވަމުން ގެންދަވާ ޤައުމީ ޤުރްއާން މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އަތޮޅަކުންވެސް އޮޑިޝަނެއް ބާއްވާ މި މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާތީ މިއަތޮޅުން ބާއްވަންޖެހޭ ޤުރްއާން އޮޑިޝަން މި މެއި މަހުގެ 19 . 20 މި ދެދުވަހުގައި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މި އަހަރު މިބޭއްވުނު ޤުރްއާން އޮޑިޝަންގައި ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ، ގއ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އިތުރުން ގެ. މާމެންދޫ [...]

ތަފްސީލް
Apr 30th

ގެސްޓްހައުސް ތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުމަށްޓަކައި އިންސްޕެކްޓް ކުރާނެ ގޮތާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ސެޝަނެއް ބާއްވައިފި

ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ގެ ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ” ގެސްޓްހައުސް ތައް އަލުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމާއި، ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުމަށްޓަކައި އިންސްޕެކްޓް ކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނެއް  29 އޭޕްރީލް 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފި އެވެ.   މި ސެޝަނުގައި މަޢުލާތު ދެއްވީ ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ދެ އަންހެން ކަނބަލުންނެވެ.  މައޫލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 8 މުވައްޒަފުން އަދި ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ 5 ބޭފުޅުންނެވެ.

ތަފްސީލް
Apr 25th

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި އަތޮޅުކައުންސިލް ގުޅިގެން ” ނެވިމީހާ ” މި ނަމުގައި ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

ކަނޑުމަތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި ، ހެދިފައިވާ ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށްޓަކައި ގއ. ވިލިނގިލީގެ އޮޑިދޯނި ފަހަރުގެ ކެޔޮޅުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސް އާއި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާއި ގުޅިގެން ” ނެވިމީހާ ” ގެ ނަމުގައި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ ސެޝަންތަކެއް 20 އެޕްރީލް  2017 ގައި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ހިންގައިފިއެވެ.   މި ޕޮރްގްރާމްގައި ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މެރިން ޕޮލިސްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ [...]

ތަފްސީލް
Feb 26th

ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ދުވަސްގެ ގޮތުގައި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރައްވަން ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން މިދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި މިއަދު ހެނދުނު 10.00 ގައި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ގއ. ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ގއ.ވިލިނގިލީ ސެކްޓަރ ތަކުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   [...]

ތަފްސީލް
Feb 25th

މީރާ ގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަލްފާޟިލް ޔަޒީދު މުޙަންމަދާއި، މީރާގެ އިސް ބޭފުޅުން މިއަދު ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން، އަތޮޅުކައުންސިލާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި އެވެ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި މިއަތޮޅުގައި މީރާއިން ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ ހުޅުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވައި ޓެކްސްނިޒާމާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަރުންނާއި ހިއްސާކުރެއްވި އެވެ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމާއި، ނާއިބް ރައީސް މުޙަންމަދު ޚަލީލާއި، މެމްބަރ އިބްރާހީމް [...]

ތަފްސީލް
Feb 22nd

ގއ. ކޮލަމާފުށީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢޫގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އިފްތިތާޙް ކޮށްފި

ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 20 ފެބްރުއަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4.50 ގައި އިފްތިތާޙް ކޮށްފިއެވެ.    66.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން މި ހިންގަވާ މަޝްރޫޢަކީ އޯޕެކް ފަންޑުންނާއި ، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދަވާ މަސައްކަތެކެވެ. ގއ. ކޮލަމާފުށީގައި މިއަދު މިފެށުނު މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ އަކީ އެމް ޑަބްލިއު އެސް ސީ އެވެ. މިމަޝްރޫޢޫގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ [...]

ތަފްސީލް
Feb 13th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މި އަދު މިއަތޮޅު ކަނޑުހުޅުދުއަށް ވަޑައިގެން، ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްއާއި އެކު މި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން އާދަމް މިއަދު އެ ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނު ރައީސް ނަޖާޙު މުޙަންމަދު އަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވި. އަދި ބައްދަލުވުމުގައި މިހާރު އަތޮޅުކައުންސިލްއިން ރާވާފައިވާ މިއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައިވާ ކަންތައްތައް ހިއްސާކުރައްވާފައިވޭ. އަދި މީގެ އިތުރަށް ކައުނސިލްތައް [...]

ތަފްސީލް