Aug 13th

އީޕީއޭ ގެ ވަފުދާއިއެކު އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މިއަތޮޅަށް އައި ކާގޯ ބޯޓެއް ކޫއްޑޫ ހުޅަނގުފަރާތުން ފަރަށް އުރިފައިވާތީ ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބެލުމަށް އެންވަޔަރަންމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ފަރާތުން މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފުދުގެ  ބޭފުޅުން 12 އޮގަސްޓް 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު 13.00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި އީޕީއޭގެ ވަފުދުގެ އިތުރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދާއި ، ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމާއި ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު [...]

ތަފްސީލް
Aug 10th

ވިލާ ކޮލެޖާއިއެކު އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ވިލާ ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން ހިންގަވަމުންގެންދަވާ ކޯސްތައް މިއަތޮޅުގައި ހިންގުމާއިމެދު އަތޮޅުކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި އެކޮލެޖްގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން  މިއަދު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި . ވިލާ ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި ވަފުދުގެ އިސްބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެވީ އެކޮލެޖުގެ ވައިސް ރެކްޓަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އާދިލެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގައި މިއަދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދާއި ، ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނަޒްމީން އާއި ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ހުސައިން އާދަމްގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް [...]

ތަފްސީލް
Aug 08th

ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ކަޕް ނިމުން ފާހަގަކުރުން

ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބޭއްވި މިއަހަރު ގެ ކައުންސިލް ކަޕް ” ފުޓްސެލް މުބާރާތުގެ ” ނިމުން ފާޙަގަކުރީ 4 އޮގަސްޓް 2017 ވީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ކައުންސިލް ކަޕް ފުޓްސެލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންޓީމަށް ތައްޓާއި މެޑަލް ދެއްވީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީން އެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސްގެ އިތުރަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަޞީރު އަލީ ބައިވެރިވެ [...]

ތަފްސީލް
Aug 08th

ލިލީ ލޯންޗުގެ ފަހަތު ބައި މަރާމާތުކުރަން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ލިލީ ލޯންޗްގެ އިންޖީން ހަރުކޮށްފައިވާ ފަހަތު ބައި ކަނޑައިގެންގޮސްފައިވާތީ ލޯންޗުގެ ފަހަތުބައި މަރާމާތުކޮށް ރަގަޅުފެންވަރަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ގއ. ވިލިނގިލީ ފިނޮޅު މުހައްމަދު ރަޝީދާއި 6 އޮގަސްޓް 2017 ގައި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. 34700.00 ރުފިޔާއަށް ޙަވާލުކުރެވުނު މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިމަސައްކަތް 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ތަފްސީލް
Aug 08th

ގއ. ގެމަނަފުށި ކައުންސިލް ޤުރްއާން މުބާރާތް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށް ދެއްވުން

ގއ. ގެމަނަފުށި ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވަމުންގެންދަވާ ގެމެނަފުށި ކައުންސިލް ގުރުއާން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 5 އޮގަސްޓް 2017 ގައި ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ބާއްވައިފި. މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދު . އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަރިހުގައި  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނަޒްމީން އާއި ، ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުސްޠަފާ މުޙައްމަދާއި ، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަޞީރު އަލީ އާއި ، [...]

ތަފްސީލް
Aug 03rd

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

އަލަށް އިންތިޚާބުވި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށާއި ސެކްޓަރ ތަކަށް ތައާރަފްވުމަށް ފެއްޓެވި ޕޮރްގްރާމުގެ ދަށުން ގއ. ވިލިނގިލީގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސެކްޓަރ ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއިއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް 2 އޮގަސްޓް 2017 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ 1.00 ގައި އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ބާއްވަފި.   މިބައްދަލުވުމަކީ ކައުންސިލްގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ތައުލީމީ ކަންތައްތައް ރަށްރަށުގައި ހިނގާނުހިގާގޮތް ބަލާ އެހީތެރިވެދެވިދާނެ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް ހުރި ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން [...]

ތަފްސީލް
Aug 02nd

އަޕަރސައުތު ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރާއިއެކު އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ގއ. އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ޕޮލިހުންގެ މަސައްކަތްތާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި އަޕަރސައުތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރ 1 އޮގަސްޓް 2017 ގައި ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރ ހަސަން ޝިފާއު އާއި އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ އަޙްމަދު ނަސީމާއި ، ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ސްޓޭޝަން އިންޗާޖް މުހައްމަދު އަހްމަދުގެ އިތުރަށް އަޕަރސައުތު ޕޮލިސްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މި [...]

ތަފްސީލް
Jul 24th

އޯކިޑް ލޯންޗުގެ އިންޖީން މަރާމާތުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

މިއިދާރާގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ އޯކިޑް ލޯންޗުގެ 2 އިންޖީން ހަލާކުވެފައިވާތީ މޭޖަރ އޯވަރހޯލެއް ކުރުމަށްޓަކައި އިންޖީން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހ ރެނދަން އިބްރާހީމް ޝަރީފް އާއި މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި.  2 އިންޖީން މަރާމާތުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން އޮތީ މިއަދު 13.15 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގަ. އެއްބަސްވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ފުއާދު. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސްގެ އިތުރުން ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމާއި ، އ. ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ހަސަން އާއި [...]

ތަފްސީލް