Jul 21st

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އިން ގއ.އަތޮޅުގެ ދެ ޒުވާނަކު ބައިވެރިވެ ފަޚުވެރިވަނަ ތަކެއް ހާޞިލުކޮށްފި

ސީޝެލްސްގައި ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ގައި ބައިވެރިވެ މި އަތޮޅުގެ ދެ ޒުވާނުން ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ފަޚްރުވެރިވަނަ ތަކެއް ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ބޮޑީ ބިލްޑްއިން ގޯލްޑް މެޑަލް ހޯއްދަވާފައިވަނީ ގއ. ވިލިނގިލީ އެޅެހެށިވިލާ އަޒްނީން ރަޝާދު އެވެ.   ބްރައުންޒް އެވޯރޑް ހޯއްދަވާފައިވަނީ ކޮނޑޭ ނަރުގިސްވިލާ ފަތުހުﷲ މުޙަންމަދެވެ. މިފަދަ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައިބާއްވާ ކުޅިވަރުތަކުގައި މި އަތޮޅުގެ ޒުވާނުން ބައިވެރިވެ، ފަޚްވެރިވެރި ވަނަ ތައް ހާސިލުކުރަމުންދާތީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ވަރަށް [...]

ތަފްސީލް
Jul 11th

އަތޮޅު ކައުންސިލް އިން ބާއްވާ ކައުންސިލް އަހަރީ މަހާސިންތާ ބޭއްވުމަށްޓަކައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދާންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އަހަރީ މަހާސިންތާ ބޭއްވުމަށް ރަށެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތުގައި ހަމަ އެކަނި މިއަތޮޅު ދާންދޫއިން މަހާސިންތާ ބޭއްވުމަށް  ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގެން އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، 10 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހު 9:45 ގައި ދާންދޫއަށް  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. މި ޓީމުގައި ހިނެމިވަޑައިގަންނަވަނީ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު، ނާއިބްރައީސް އަޙުމަދު ނަޒްމީން ، ކައުންސިލަރ ޙުސައިންއާދަމް، ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ، ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު [...]

ތަފްސީލް
Jul 11th

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ގއ. ނިލަންދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ ކައުންސިލުން ނިލަންދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށްފި

އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް މިއަތޮޅު ނިލަންދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ، 10 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހު 9:45 ގައި ނިލަންދޫ އަށް ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ވަޑައިގެންނެވި . މި ޓީމުގައި ހިނެމިވަޑައިގަންނަވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު، ނައިބްރައީސް އަޙުމަދު ނަޒްމީން، ކައުންިސލަރ ޙުސައިން އާދަމް، ކައުންިސލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ، ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ޙަސަން، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަޙުމަދު ޙަސަން ދީދީ، އެސިސްޓެންޓް ރިސާރޗް އޮފިސަރ ޢަލީ އިބްރާހީމް، އެސިސްޓެންޓް [...]

ތަފްސީލް
Jul 07th

އަތޮޅުކައުންސިލާއި ސްޓޭޓްހައުސްގެ އޭސީ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރުން

  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ އާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ސްޓޭޓްހައުސްގެ އެއަރކަންޑިޝަން މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން އައުޓްސޯސް ހިންގުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނިންމެވުމާއި އެއްގޮތަށް 2018 ގައި އެމަސައްކަތް ކުރި ކުންފުންޏާއިއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން އައުޓްސޯސްކޮށް މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް އިއުލާންކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބިޑްތައް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބިޑްކޮމިޓީގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި އިވެލުއޭޓްކޮށް އެންމެ މަތިން މާރކްސް ލިބުނު މުއްކު ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ އާއި އެމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 3 ޖުލައި [...]

ތަފްސީލް
May 16th

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބްލް އަލީ ވަޙީދު ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެންފި

           ހުވަދުއަތޮޅުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހިނގަމުންދާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އަދި މި ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ހުވަދު އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 2 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅުގައި 15 މެއި 2019 ގައި ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފަ.           ސްޓޭޓް ހައުސްގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓުގެ [...]

ތަފްސީލް
Apr 03rd

ގއ.ވިލިނގިލީ ޕޮލިސްސްޓޭޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގއ.ވިލިނގިލީ ޕޮލިސްސްޓޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުނާއި އެކު މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނު. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނީ ކައުންސިލްއިދާރާގެ މީޓިން ރޫމުގައި. މި ބައްދަލުވުމަކީ ބިދޭސީންގެ  ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއް. މިއަދު މި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އިންސްޕެކްޓަރ މުހަންމަދު ޝަހީމް، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު، ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި .

ތަފްސީލް
Apr 01st

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަގުމަތީ ފާރު ރޭނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަގުމަތީފާރު ރޭނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 31 މާރޗް 2019 ގައި ސޮއިކޮށްފި. -/87615 ރުފިޔާއަށް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ޒެޑް.އެފް އެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް އާއި . މި އެއްބަސްވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރީ އަޙުމަދު ފުއާދު . ޒެޑް.އެފް.އެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރީ އެމް.ޑީ ސައުދުﷲ ރަޝީދު. މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 19 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް

ތަފްސީލް