Oct 13th

ކައުންސިލަރުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި، ކައުންސިލަތކުގެ މަހާސިންތާ ފެށިއްޖެ

ކައުންސިލަރުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި ކައުންސިލްތަކުގެ މަހާސިންތާ 13 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގއ. ވިލިނގިލީގައި ފެށިއްޖެ އެވެ. ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލުގައި ކުރިއަށްދާ މި މަހާސިންތާ ހުޅުއްވައިދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ފުއާދެވެ.   މި މަހާސިންތާގެ ބޭނުމަކީ، ރަށުކައުންސިލް ތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކޮށް، 2025 ގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭންގައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށް، ކައުންސިލް ތަކުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ޅިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހަލުވި ކުރުމުވެ. މި މަހާސިންތާގައި މިއަތޮޅު ދެއްވަދޫ [...]

ތަފްސީލް
Oct 01st

ވިލާކޮލެޖުގެ ކޯސްތައް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ފެށުން

ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން 19 އޮގަސްޓް 2017 އިން 30 އޮގަސްޓް 2017 އަށް މާލެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ވިލާކޮލެޖުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ކޮލެޖުގެ ބައެއް ކޯސްތައް ގއ. އަތޮޅުގައި ހިންގޭނެގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި އެ ކޮލެޖާއިއެކު 22 އޮގަސްޓް 2017 ގައި ސޮއިކުރެވުނު އެމްއޯޔޫ އާއި އެއްގޮތަށް ކޮލެޖުގެ ފުރަތަމަ ކޯހުގެ ކިޔެވުން 29 އޮގަސްޓް 2017 ދުވަހުގެ ރޭ ރަސްމީ ގޮތުން ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލްގައި ފެށިފައި ވެއެވެ. ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތައް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ފެށިގެން [...]

ތަފްސީލް
Aug 21st

ކުނިމެނޭޖް ކުރުމާއިބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާއަށް ދަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކޮށްފި

ނިމިގެންދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ 17 އިން 20 އަށް ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވުނު ސާފް ދިވެހިރާއްޖެ ސަރަހައްދީ މަހާސިންތާއަށް ފަހު ގއ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކުން ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއިބެހޭގޮތުން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ދަތުރެއް ގދ. ފަރެސް މާތޮޑާއަށް ކުރުމަށް ނިންމުމާއިގުޅިގެން 16 އޮގަސްޓް 2017 އިން 17 އޮގަސްޓް 2017 އަށް ގދ. ފަރެސް މާތޮޑާއަށް ގއ. އަތޮޅުގެ 9 ރަށުގެ ތެރެއިން ކަނޑުހުޅުދޫ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ރަށަކުން މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ތަޖުރިބާ [...]

ތަފްސީލް
Aug 13th

އީޕީއޭ ގެ ވަފުދާއިއެކު އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މިއަތޮޅަށް އައި ކާގޯ ބޯޓެއް ކޫއްޑޫ ހުޅަނގުފަރާތުން ފަރަށް އުރިފައިވާތީ ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބެލުމަށް އެންވަޔަރަންމެންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ފަރާތުން މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފުދުގެ  ބޭފުޅުން 12 އޮގަސްޓް 2017 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު 13.00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި އީޕީއޭގެ ވަފުދުގެ އިތުރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދާއި ، ކައުންސިލް މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމާއި ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު [...]

ތަފްސީލް
Aug 10th

ވިލާ ކޮލެޖާއިއެކު އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ވިލާ ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން ހިންގަވަމުންގެންދަވާ ކޯސްތައް މިއަތޮޅުގައި ހިންގުމާއިމެދު އަތޮޅުކައުންސިލާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި އެކޮލެޖްގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން  މިއަދު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި . ވިލާ ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި ވަފުދުގެ އިސްބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ވަޑައިގެންނެވީ އެކޮލެޖުގެ ވައިސް ރެކްޓަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު އާދިލެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގައި މިއަދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދާއި ، ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނަޒްމީން އާއި ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ހުސައިން އާދަމްގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް [...]

ތަފްސީލް
Aug 08th

ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް ކަޕް ނިމުން ފާހަގަކުރުން

ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ބޭއްވި މިއަހަރު ގެ ކައުންސިލް ކަޕް ” ފުޓްސެލް މުބާރާތުގެ ” ނިމުން ފާޙަގަކުރީ 4 އޮގަސްޓް 2017 ވީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ކައުންސިލް ކަޕް ފުޓްސެލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންޓީމަށް ތައްޓާއި މެޑަލް ދެއްވީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީން އެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސްގެ އިތުރަށް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަޞީރު އަލީ ބައިވެރިވެ [...]

ތަފްސީލް
Aug 08th

ލިލީ ލޯންޗުގެ ފަހަތު ބައި މަރާމާތުކުރަން ބަޔަކާއި ޙަވާލުކޮށްފި

ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ލިލީ ލޯންޗްގެ އިންޖީން ހަރުކޮށްފައިވާ ފަހަތު ބައި ކަނޑައިގެންގޮސްފައިވާތީ ލޯންޗުގެ ފަހަތުބައި މަރާމާތުކޮށް ރަގަޅުފެންވަރަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ގއ. ވިލިނގިލީ ފިނޮޅު މުހައްމަދު ރަޝީދާއި 6 އޮގަސްޓް 2017 ގައި ވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. 34700.00 ރުފިޔާއަށް ޙަވާލުކުރެވުނު މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިމަސައްކަތް 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ތަފްސީލް
Aug 08th

ގއ. ގެމަނަފުށި ކައުންސިލް ޤުރްއާން މުބާރާތް ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށް ދެއްވުން

ގއ. ގެމަނަފުށި ކައުންސިލުން ކޮންމެ އަހަރަކު އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވަމުންގެންދަވާ ގެމެނަފުށި ކައުންސިލް ގުރުއާން މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 5 އޮގަސްޓް 2017 ގައި ގއ. ގެމަނަފުށީގައި ބާއްވައިފި. މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދު . އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސްގެ އަރިހުގައި  އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ނަޒްމީން އާއި ، ގއ.ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުސްޠަފާ މުޙައްމަދާއި ، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަޞީރު އަލީ އާއި ، [...]

ތަފްސީލް