May 16th

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބްލް އަލީ ވަޙީދު ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެންފި

           ހުވަދުއަތޮޅުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހިނގަމުންދާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އަދި މި ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ހުވަދު އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ 2 ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރު ފުޅުގައި 15 މެއި 2019 ގައި ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވަނީ ބައްދަލު ކުރައްވާފަ.           ސްޓޭޓް ހައުސްގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންނާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓުގެ [...]

ތަފްސީލް
Apr 03rd

ގއ.ވިލިނގިލީ ޕޮލިސްސްޓޭޝަންގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ކައުންސިލުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގއ.ވިލިނގިލީ ޕޮލިސްސްޓޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުނާއި އެކު މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނު. މި ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވަނީ ކައުންސިލްއިދާރާގެ މީޓިން ރޫމުގައި. މި ބައްދަލުވުމަކީ ބިދޭސީންގެ  ދަފްތަރެއް އެކުލަވާލުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެއް. މިއަދު މި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އިންސްޕެކްޓަރ މުހަންމަދު ޝަހީމް، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު، ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި .

ތަފްސީލް
Apr 01st

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަގުމަތީ ފާރު ރޭނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަގުމަތީފާރު ރޭނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި 31 މާރޗް 2019 ގައި ސޮއިކޮށްފި. -/87615 ރުފިޔާއަށް މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ޒެޑް.އެފް އެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަންސް އާއި . މި އެއްބަސްވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރީ އަޙުމަދު ފުއާދު . ޒެޑް.އެފް.އެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރީ އެމް.ޑީ ސައުދުﷲ ރަޝީދު. މި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ 19 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް

ތަފްސީލް
Feb 26th

“ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް 2019 ” ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މިއަދު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ފާހަގަކޮށްފި. މި ދުވަސް ކޮންމެ އަހަރެއްގައިވެސް ކައުންސިލް އިދާރާއިން ދަނީ ފާހަގަކުރަމުން. . ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މި ޚާއްޞަ ހަފްލާ ބޭއްވިފައިވަނީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލުގައި. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފަ އުކާލެވޭ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމުގެ ޤައުމީ މަސައްކަތުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުވުމަށް ، މުވައްޒަފުންނަށް ބިއްލޫރި ފުޅި ޙަވާލުކުރުން އޮތް. އަދި ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ޓީޝާރޓް ޙަވާލުކުރުން ވެސް މި [...]

ތަފްސީލް
Feb 21st

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިއްޔަށާއި ކޫއްޑޫއަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙަންމަދު ސާލިޙު 20 ފެބްރުއަރީ 2019 ވީ ބުދަ ދުވަހު ގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެންނެވި. އެމަނިކުފާނުގެ  މި ދަތުރުފުޅަކީ ކޫއްޑުގައި ބޭއްވި “މަސްދޯނި އެކައުންޓް” އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުމަށް ޓަކައި ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއް. . އެމަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ވިލިނގިލި ކައުންސިލާއި އަދި ވިލިނގިލީ މުވައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްލެއްވި. މި ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 3 ވަނަ ދައުރުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބޭއްވިފައިވޭ. [...]

ތަފްސީލް
Feb 12th

އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ އަދި ލީޑަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ފެށިއްޖެ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ފަރާތުން ގއ. އަދި ގދ. ގެ އަތޮޅުކައުންސިލްތަކާއި ރަށުކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ އަދި ލީޑަރޝިޕް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް މިއަދު ފެށިއްޖެ. މި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ހޯލުގައި. މި ބައްދަލުވުމުގައި ގދ. ތިނަދޫ ، ވާދޫ، ފަރެސްމާތޮޑާ، ގއ. ވިލިނގިލި، ކޮލަމާފުށި، މާމެންދޫ، ނިލަންދޫ، ދާންދޫ، ދެއްވަދޫ، ކޮނޑޭ، ގެމަނަފުށި، ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލް އަދި  ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިން ބައިވެރިވެފައިވޭ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ވެފައިވަނީ [...]

ތަފްސީލް
Feb 10th

ލޯކަލްޤަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއިން ސިޓީ އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްތަކަށް ބާއްވާ މަހާސިންތާގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް ބައިވެރިވެއްޖެ.

ލޯކަލްޤަވަރމަންޓް  އޮތޯރިޓީން ސިޓީ އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްތަކަށް އަމާޒްކޮށް ބާއްވާ މަހާސިންތާ މާލޭ ހޮޓެލްޖެންގައި މިއަދު ކުރިއަށް އެބަ ގެންދޭ. މި މަހާ ސިންތާގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި. މި މަހާސިންތާ އަކީ އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގޭ މަހާސިންތާ އެއް .

ތަފްސީލް
Feb 10th

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް ހުވަދުއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ނާއިބްރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ގދ. ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު 16:00 ގައި މިއަތޮޅު ދާންދޫ އަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ދާންދުއަށް ވަޑައިގެން ދާންދޫ ކައުންސިލް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ދާންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގައެވެ.އެއަށް ފަހު މިއަދު 18:25 ގައި ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.   ނާއިބްރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން،  އަތޮޅުތަޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ އިސްވެރިންނާއި އެ މަރުކަޒުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވި އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ސްކޫލުގެ މާހައުލަކީ [...]

ތަފްސީލް