Sep 10th

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އޮޑިޓް ޓީމެއް ވަޑައިގެންފި.

2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބްތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ޓީމެއް މިއަދު ( 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ) ގައި ވަޑައިގެންފި.  މި ޓީމުގައި  ހިމެނެނީ އޮޑިޓަރ ވިޝާލް ވަޙީދު، އަދި އ.އޮޑިޓަރ ޢަބުދުﷲ ޝަފަތު ޝަރީފް. 2 ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ މިޓީމުގެ ފަރާތުން އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބްތައް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެ. މީގެ އިތުރުން މިޓީމުގެ [...]

ތަފްސީލް
Sep 10th

ގއ. އަތޮޅަށް ލިބުނު 750 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ރަށްރަށަށް ބަހާނެ ގޮތަކާއިމެދު އެއްބަސްވުމަކަށް އައުން

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން މިއަތޮޅުގައި އަޅުއްވަން ހަމަޖައްސަވަފާއިވާ 750 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ރަށްރަށަށް ބަހާނެގޮތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކޮށް ބަހާނެގޮތް ކަނޑައަޅަފި. މިކަން ކުރިޔަށް ދިޔައީ 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އިން 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ގއ. ދާންދޫގައި ބޭއްވުނު އުތުރު ހުވަދޫ މަހާސިންތާގައި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން މިކަމާއިބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވުނު ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއްގަ. ރަށްރަށުން އެއްބަސްވެފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑު އާބާދީއެއް ދިރިއުޅޭ 3 ރަށަށް ވަކި އަދަދު ތަކައް ހަމަޖައްސާ ކުދި އާބާދީ [...]

ތަފްސީލް
Sep 10th

ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ފަސްޓްއެއިޓް ކިޓް ހަވާލުކުރުން

މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގައި ފަސްޓްއެއިޑް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި އަތޮޅުކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލަށް ފަސްޓް އެއިޑް ކިޓް ހަވާލުކޮށްފި . މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އިން 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ގއ. ދާންދޫގައި ބޭއްވުނު އުތުރު ހުވަދޫ މަހާސިންތާގައި .   ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ފަރާތުން ފަސްޓްއެއިޑް ކިޓްތަކާއި ހަވާލުވެފައިވަނީ ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުން

ތަފްސީލް
Sep 10th

ރަށްރަށުގައި ހިންގަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގެ ފަހުމްނާމާގައި ސޮއިކޮށްފި

މި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުން އެރަށްރަށުގައި ރަށުކައުންސިލާއި އަތޮޅުކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިންގަން ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ކަމާއިބެހޭ މެމޮރަންޑަމްއޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން ( ފަހުމް ނާމާ ) ގައި 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގައި ސޮއިކުރެވިއްޖެ. މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވަނީ 5 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 އިން 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ގެ ނިޔަލަށް ގއ. ދާންދޫގައި ބޭއްވުނު އުތުރު ހުވަދޫ މަހާސިންތާގައި . މިގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެހީގައި ކޮލަމާފުށްޓާއި ނިލަންދޫގައި މަލްޓިޕާރޕަސް ހޯލެއް އެޅުމާއި ، ދާންދޫ ބަދަނރު [...]

ތަފްސީލް
Sep 10th

އުތުރު ހުވަދޫ މަހާސިންތާ ބާއްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019 އަހަރުގެ އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލްތަކުގެ އަހަރީ މަހާސިންތާ “އުތުރުހުވަދޫ މަހާސިންތާ” ސެޕްޓެމްބަރ  މަހުގެ 5-7 އަށް މިއަތޮޅު ދާންދޫގައިވަނީ ބޭއްވިފައި. މި މަހާސިންތާއަކީ ، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް ދެނެގަނެ ކައުންސިލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދްމަތްތައް ހަރުދަނާ ކޮށް، ހަލުއިކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ދާއިރާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުނުތައް ފާހަގަކޮށް، އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމުގައި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ [...]

ތަފްސީލް
Sep 02nd

އުތުރު ހުވަދޫ ޤުރުއާން މުބާރާތް ގއ. ނިލަންދޫގައި ބާއްވައިފި

އުތުރު ހުވަދޫ ޤުރުޢާން މުބާރާތް 08 އޯގަސްޓް 2019 ގައި މި އަތޮޅު ނިލަންދޫގައިވަނީ ފެށިފައި. މި މުބާރަތް ބޭއްވިފައިވަނީ ނިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ހޯލުގައި. މި މުބާރާތް ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ގެ ރީޖަނަލްމެނޭޖަރ  އިބްރާހީމް ޞާބިރު. މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކޮލަމާފުށި، ވިލިނގިލި، ނިލަންދޫ، ދާންދޫ، ގެމަނަފުށި . މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި . މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ ކައުންސިލަރުންވެސް [...]

ތަފްސީލް
Sep 02nd

ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުވުން

ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތް 25 އޮގަސްޓް 2019 ދުވަހުގެ ހަވީރު 4.45 ގައި ރަސްމީ ކޮށް ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި. މި އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީން. 2 ބުރި އަށް އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މި އިމާރާތަކީ ޕީއެސް އައިޕީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ސަރުކާރުން އަޅުއްވައިދެއްވި އިމާރާތެއް. ދާންދޫ އުތުރުފަރާތު ހިއްކި ސަރަހައްދުގައި އިމާރާތްކުރެވިފައިވާ މި އިމާރާތަކީ ކުރިން އެރަށުގައި ބޭނުންކުރި އޮފީސް އިމާރާތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން [...]

ތަފްސީލް
Aug 05th

އަތޮޅުކައުންސިލާއި ސޮސައިޓީ އޮފް ކޮލަމާފުށީ ޔޫތު ގުޅިގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްސެލް “ޖަޒީރާ ކަޕް” ގެ ގުރުއަތުނެގުން ބާއްވައިފި

 އަތޮޅުކައުންސިލާއި ސޮސައިޓީ އޮފް ކޮލަމާފުށީ ޔޫތު ގުޅިގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފުޓްސެލް ޓޯނަމެންޓް ” ޖަޒީރާ ކަޕް” ބޭއްވުމަށް ޓަކައި ރޭ 9:00 ގައި ޤުރުއަތު ނެގުން ބާއްވައިފި .   މި ޤުރުޢަތު ނެގުން ބޭއްވިފައިވަނީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި. މި މުބާރާތުގައި 6 ޓީމް ބައިވެރިވެފައިވޭ. އެއީ ، މެރީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ، ޖަންގަލް ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ، ވާގަލި ، ބަރާސީލް، އޯ.އެޗް ފޭސް ޖޫނިއަރސް ، އޯ.އެޗް ފޭސް  .

ތަފްސީލް
Jul 21st

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އިން ގއ.އަތޮޅުގެ ދެ ޒުވާނަކު ބައިވެރިވެ ފަޚުވެރިވަނަ ތަކެއް ހާޞިލުކޮށްފި

ސީޝެލްސްގައި ބޭއްވި އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ގައި ބައިވެރިވެ މި އަތޮޅުގެ ދެ ޒުވާނުން ރާއްޖެއަށް ވަރަށް ފަޚްރުވެރިވަނަ ތަކެއް ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ބޮޑީ ބިލްޑްއިން ގޯލްޑް މެޑަލް ހޯއްދަވާފައިވަނީ ގއ. ވިލިނގިލީ އެޅެހެށިވިލާ އަޒްނީން ރަޝާދު އެވެ.   ބްރައުންޒް އެވޯރޑް ހޯއްދަވާފައިވަނީ ކޮނޑޭ ނަރުގިސްވިލާ ފަތުހުﷲ މުޙަންމަދެވެ. މިފަދަ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފެންވަރުގައިބާއްވާ ކުޅިވަރުތަކުގައި މި އަތޮޅުގެ ޒުވާނުން ބައިވެރިވެ، ފަޚްވެރިވެރި ވަނަ ތައް ހާސިލުކުރަމުންދާތީ އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ވަރަށް [...]

ތަފްސީލް