Nov 06th

ގއ. އަތޮޅުގެ އާ ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ގއ. އަތޮޅުގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރައްވާ ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރގެ ޓާމް ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން އަލަށް ވަޑައިގެންނެވި ޑިވިޝަން ކޮމާންޑަރާއިއެކު 5 ނޮވެމްބަރ 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 8.30 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި.               އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި އާ ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރާއި ކުރިން ހުންނެވި ޑިވިޜަން ކޮމާންޑަރުގެ އިތުރުން އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދާއި ، ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު [...]

ތަފްސީލް
Jul 24th

ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން އަދި ޒިންމާދާރު މީޑިޔާ ގެ ނަމުގައި 2 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ސަރުކާރުގެ ސެކްޓަރ ތަކާއި ޚާއްޞަކޮށް ޒުވާނުންނަށާއި ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ ފަރާތުން 20،21 ޖުލައި 2018 ގައި 2 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން  ގއ. ވިލިނގިލީ ގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުންގެ ނަމުގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އޮތީ ގއ. އަތޮޅުތައުލީމީ މަރުކަޒުގައެވެ. ޒިންމާދާރު މީޑިޔާގެ ނަމުގައި ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން އޮތީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލުގައެވެ. މި ދެމަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތާއި ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ގއ. އަތޮޅު [...]

ތަފްސީލް
Jul 18th

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެއް އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުން

20 ޖުލައި 2018 އިން 21 ޖުލައި 2018 ގެ ނިޔަލަށް ” ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން ” އަދި ޒިންމާދާރު މީޑިޔާ ” މިނަމުގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމައެފެއަރޒްގެ ޓީމެއް 18 ޖުލައި 2018 ވީ ބުދަދުވަހުގެ 10.00 ގައި  އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި މިބައްދަލުވުމުގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އިސްބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އެމިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް [...]

ތަފްސީލް
Jul 18th

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން 2 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބާއްވަން ހަމަޖެއްސެވުން

20 ޖުލައި 2018 އިން 21 ޖުލައި 2018 ގެ ނިޔަލަށް 2 މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަވައިފި. މިގޮތުން 20 ޖުލައި 2018 ގައި ” ޖުމްހޫރިއްޔަތާއި ޒުވާނުން ” މިނަމުގައި ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒްކޮށް މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު 21 ޖުލައި 2018 ގައި ޒިންމާދާރު މީޑިޔާ މި ނަމުގައި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލްގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން [...]

ތަފްސީލް
Jun 24th

ޕޮލިސްށްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި އެކު މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލާ އެކު މި އަދު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވެ އެވެ.  މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންއާއި އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންތައްތަކާ މެދު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރީޖަނަލް ކޮމާންޑަރ އަދި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި.

ތަފްސީލް
Jun 12th

މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ޚާއްޞަ ތަރާވީހެއް ބާއްވައިފި

މިއިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން 10 ޖޫން 2018 ދުވަހުގެ ރޭ ޚާއްޞާ ތަރާވީހެއް ބާއްވައިފި. ކައުންސިލްގެ ޓްރެއިނިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވި މި ތަރާވީހުގައި ކައުންސިލްގެ ސްޓާފުންނާއި ކުރިން ކައުންސިލްގައި މަސައްކަތް  ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ވިލިނގިލީ ގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި ، ވިލިނގިލީގެ ސެކްޓަރ ތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ކުރީގެ ކައުންސެލަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ތަފްސީލް
May 27th

އައުޓްސޯސްކޮށް ޕެޓްރޯލްގެ ޚިދްމަތް ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އުޅަނދު ތަކަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލްގެ ޚިދްމަތް ޒަލްދާން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހޯދުމާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއި ކުރެވިއްޖެއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޚިދްމަތް ހޯދުމަށް ޒަލްދާން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދެމެދު ސޮއި ކުރެވުނު މި އެއްބަސްވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދެވެ. ޒަލްދާން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ކުންފުނީގެ [...]

ތަފްސީލް
May 27th

އަތޮޅުކައުންސިލާއި ސްޓޭޓް ހައުސްގެ އޭސީ މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި

އަތޮޅުކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ސްޓޭޓްހައުސްގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް މަޜާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން މުއްކު ޓްރޭޑިންގ އާއި ހަވާލުކޮށް ކަމާއިބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ( 27 މެއި 2018 ) ގައި ސޮއި ކުރެވިއްޖެ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ، މުއްކު ޓްރޭޑިންގ އާއި ދެމެދު ސޮއި ކުރެވުނު މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުއްކު ޓްރޭޑިންގ ގެ ފަރާތުން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސްޓޭޓްހައުސްގެ އެއަރކޮންޑިޝަންތައް މިއަދުން ފެށިގެން މީލާދީން 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓާނެއެވެ.   މިއަދު ސޮއި [...]

ތަފްސީލް
Apr 19th

ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ބައްދަލުކުރުން

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި ފެންބޮޑުވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ކުރައްވަން ނިންމަވާފައިވާ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލުން ހޯދަން ހުށަހަޅާފައިވާ ތަކެތީގެ އެހީ ވެދެއްވަން 17 އެޕްރީލް 2018 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ކައުންސިލްގެ 33 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުން ނިންމަވާފައިވާތީ އެކަމާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ތައުލީމީ މަރުކަޒާއި ހިއްސާކުރުމަށާއި އަދި ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސެވި ތައުލީމީދާއިރާގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާތީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ [...]

ތަފްސީލް
Apr 19th

ގއ. ވިލިނގިލީ ނެލަމް ގޭގެ ސުނާމީ ގޭގެ އިމާރާތަށް ބައެއް އިތުރުކުރުމަށް ހަމަޖައްސާ ކަމާއިބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުން

2004 ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ ކާރިސާ އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އަލަށް އިމާރާތް ކުރައްވަން ހަމަޖެއްސެވި ގއ. ވިލިނގިލީ ނެލަމް ގޭގައި އިމާރާތް ކުރަންޖެހޭ ގެ އިމާރާތް ކުރަން ބެލިއިރު އެކަށީގެންވާ ޖާގަ ނެތުމާއިއެކު އިމާރާތުން ބައެއް އުނިކޮށް ގެ އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާތީ އެ އިމާރާތަށް އިތުރުކުރަންޖެހޭ ބައި އިތުރު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އިން ނިންމަވާ އިތުރުކުރަންޖެހޭ ބައި އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ހޯމް އެކްސެލެންސް އިންވެސްޓްމެންޓާއި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ދެމެދު 17 [...]

ތަފްސީލް