Feb 05th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލާ މާރިޔާ އަޙުމަދު ދީދީ އާއި، މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި.   މި ބައްދަލުވުމުގައި އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ އާއި ބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ނާއި، ރަށްރަށުގެ ފެންބޮޑުވުން ފަދަ ހާދިސާ ތަކާ ގުޅިގެން އެހީތެރިކަން ލިބުން ލަސްވާތީ އެކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު. އަދި ވިލިނގިލީގެ ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ރާޑަރ ސްޓޭޝަން ގެ މަސައްކަތް ނިންމާ ޚިދްމަތް ލިބުން އަވަސް ކުރުމާއިބެހޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާކުރެވުނު. އަދި [...]

ތަފްސީލް
Feb 05th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާރސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓާ އެކު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓާ އެކު މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައި.   ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓްގެ ސީއީއޯ ހިސާން ޙުސައިންއާއެކު ބޭއްވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި ގއ.އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ދިމާވެފައި ކާރިސާތަކަށް އެހީތެރިކަން ނުލިބޭ މައްސަލައާއި، ފެންބޮޑުވާ ރަށްރަށާއި އުދަ އަރާ ރަށްރަށަށް އެކަންކަމުން ސަލާމަތްވާނެ ވަސީލަތްތައް ނުހުންނާތީ، އެކަންކަމުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު.

ތަފްސީލް
Feb 04th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް ގޭސް ގެ އެމް.ޑީ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 03 ފެބްރުއަރީ 2019 ގައި މޯލްޑިވްސް ގޭސް ގެ އެމް ޑީ ޝަޒައިލު ޝިޔާމާއި ބައްދަލުކުރެއްވި.   މި ބައްދަލުވުމުގައި ތިނަދޫގަ އަޅާ 1500 ޓަނުގެ ގޭސް ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތާއެކު ވިލިނގިލީގައި ގޭސްވެއަރހައުސް އެއް އަޅުއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގައި އެމް ޑީ ވިދާޅުވި. އަދި މިކަމުގެ ސަބުން ވަޒީފާތައް އިތުރުވެ، ގއ.އަތޮޅަށް ގޭސް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުމުގައި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް [...]

ތަފްސީލް
Feb 04th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެފް އޭ އެމް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 03 ފެބްރުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު އެފް އޭ އެމްއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު. މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އާއި ކައުންސިލްއިން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އެއްކޮށްލައިގެން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން. މި ބައްދަލުވުން އިންތިޒާމް ކުރެއްވީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން . އެފް އޭ އެމްގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އަދުލީ އާއި ރިޔާޒު. ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ޑެޕިއުޓީ [...]

ތަފްސީލް
Feb 03rd

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ އާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަލްފާޟިލާ ޒަހާ ވަހީދާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި.   މި ބައްދަލުވުމުގައި އެންވެރިކަން ކުރާ ފަރުތައް ހިމެނޭ ފަޅުރަށްތައް ރިސޯރޓް ހަދަން ދޫކުރުމުން ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރެވުނު. އަދި ކަނދުފަތި ތަކުގެ މައްސަލާއާއި، ފަޅުރަށްރަށުގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރެވުނު.

ތަފްސީލް
Feb 03rd

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތުކުރައްވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުންނާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލަށް ޤާނޫނީ ލަފާދެއްވާ އަދި ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި މައްސަލަތަކުގައި ވަކާލާތު ކުރަން ޙަވާލު ކުރެވިފައިވާ ލަގްޒަވީޗެމްބަރސް ގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި އެކު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ބައްދަލުވުމެއް 31 ޖެނުއަރީ 2019 ގައި ވަނީ ބޭއްވިފައިވޭ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލާއި ގުޅުން ހުރި މައްސަލަ ތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކެވި ޤާނޫނީ ލަފާ ބޭނުންވާ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު.

ތަފްސީލް
Jan 31st

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އޮނަރަބްލް ޢަބުދުﷲ ޢަމީން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 30 ޖެނުއަރީ 2019 ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އޮނަރަބްލް ޢަބުދުﷲ އަމީން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ހުރި ދަތިތަކާއި، ޢިމާރާތުގެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށް އާ ޢިމާރާތެއް އެޅޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު. އަދީ މީގެ އިތުރުން ޑެންޓަރ ސަރވިސް ފުރިހަމަޔަށް ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމާއި، އިމާރާތުގައި ކުރަންހުރިމަރާމާތު ތައް އަވަސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި

ތަފްސީލް
Jan 31st

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓްގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން 30 ޖެނުއަރީ 2019 ވަނަ ދުވަހު ޓްރާންސްޕޯރޓް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި މިބައްދަލުވުމުގައި ކޫއްޑޫ އެއަރޕޯރޓްގެ ޚިދްމަތާއި، ތެލާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކުގެ ފެންވަރު ދައްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނު. ޚާއްޞަކޮށް ބަނދަރުގެ މައްސަލަ ފާހަގަކުރެއްވި. މީގެ އިތުރުން ފެރީނިޒާމުގެ ހާލަތު ހިއްސާކޮށް އަތޮޅުގެ ދެކޮނު ބިތަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީގެ ޚިދްމަތް ރަނގަޅުކުރުމާއި، ތިނަދޫ ގެ ފެރީ ތިނަދޫގަ މަޑުކުރާ ވަގުތު އިތުރުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނު.

ތަފްސީލް