Apr 12th

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީމަރުކަޒުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް ކަމުގެ މަގާމަށް ގއ. ވިލިނގިލީ އަންނާރުމާއާގޭ އަލްފާޟިލް ތަމްހީދު ހަމަޖެއްސެވުމާއި ގުޅިގެން އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ތައާރަފްވެ ލެއްވުމަށާއި އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގަ މިވަގުތަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި އަދި ރޭވިފައިވާ ބައެއް މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކުގައި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށްޓަކައި 11 އެޕްރީލް 2018 ގައި ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ގއ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޕްރިންސިޕަލް ތަމްހީދުގެ [...]

ތަފްސީލް
Mar 18th

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒްކުރުން

މިއަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ސިވިލްސަރވިސްގެ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒްކުރުމަށްޓަކައި 13 މާރޗް 2018 ގައި ބައެއް ކައުންސިލްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މިއަތޮޅު ކަނޑުހުޅުދޫ ގެމަނަފުށި ، ދާންދޫ ، އަދި ނިލަންދޫ ކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޒިންމާދާރު ވެރިންގެ މަސައްކަތްތައް ސްޕަވައިޒް ކުރެވިފައި ވެއެވެ. ރަށްރަށަށް މިކުރެވުނު ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަލީ އާއި ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޙަސަނެވެ.

ތަފްސީލް
Mar 15th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފި

ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަނެތި ބޭރުގެ އެމްބަރސެޑަރަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފަވާތީ 13 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި 3 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރި މިއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 3 މެމްބަރުން ސަންޕެންޝަންގެ މުއްދަތު 13 މާރޗް 2018 އަށް ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން 14 މާރޗް 2018 ގައި އެބޭފުޅުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވާ 3 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 29 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުން މިއަދު 10.30 ގައި ބާއްވައިފި   މި ބައްދަލުވުމުގައި މިއަހަރަށް ފާސްކުރަންޖެހޭ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2018 [...]

ތަފްސީލް
Mar 15th

ސަންޕެންޝަންގެ މުއްދަތުހަމަވުމުން ކައުންސިލަރުން އަލުން މަސައްކަތަށް ނުކުންނަވައިފި

ލޯކަލްގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަނެތި ބޭރުގެ އެމްބަރސެޑަރަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައްދަލުކޮށްފަވާތީ 13 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި 3 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ސަސްޕެންޑް ކުރި މިއަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 3 މެމްބަރުން ސަންޕެންޝަންގެ މުއްދަތު 13 މާރޗް 2018 އަށް ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން 14 މާރޗް 2018 ގައި އެބޭފުޅުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ކައުންސިލަށް ނުކުމެވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ކައުންސިލްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 3 ކައުންސިލަރުން ކައުންސިލަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ 3 ބޭފުޅުންނަށް ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން [...]

ތަފްސީލް
Mar 08th

އަތޮޅުގެ އެތެރެވަރީގެ ފަރުތަކުގައި ބައްތިޖެހުން

މިއަތޮޅު އެތެރެވަރީގެ ފަރުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތިތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައްތިތަކެއް  ނުދިއްލޭތީ އެކަމުގެ ޝަކުވާތައް ލިބެމުންދިއުމާއިއެކު އެކަންކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި 2016 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިއިދާރާއިން ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތުން 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭ އެތެރެވަރީގެ ފަރުތަކުގެ ތެރެއިން 9 ފަރެއްގައި ބައްތި ޖެހިފައިވެއެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށި 2 ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން މިއަތޮޅު މައްތިދޫ ، އަލިގަލާ ، މާދޮރަގައްލާ ، މުތަގައްލާ ، ހިތާދޫ ގަލާ ، [...]

ތަފްސީލް
Dec 03rd

ގއ. ވިލިނގިލީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރ ގެ މުވައްޒަފުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގއ. ވިލިނގިލީ ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރއާއި އަލަށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން އަތޮޅުކައުންސިލް އާއި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އެ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި، ކުރިޔަށް ކުރަން ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވިފައިވެ އެވެ.  ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ސީނިއަރ ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ އަޙުމަދު ޙުސައިން، އެސިސްޓެންޓް ސޯޝަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ އާމިނަތު ޖަމީލް އެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން [...]

ތަފްސީލް
Nov 16th

އުތުރު ހުވަދޫ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ހަފްލާގެ ޑެކަރޭޓް ކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޓީމާއި ޚާއްޞަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއްޖެ

މިކައުންސިލުން ބާއްވަން ރާވާފައިވާ އުތުރު ހުވަދޫ އެވޯޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޓީމާއިއެކު މިއަދު ( 16 ނޮވެމްބަރ  2017 ގައި ) އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއްޖެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ފުއާދާއި ، ނާއިބްރައީސް އަހްމަދު ނަޒްމީން އާއި ، ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ނަޞީރު އަލީ އާއި އ.ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ހަސަން އާއި ، އ.ލީގަލް އޮފިސަރ އަބްދުލް ހަމީދު ނާޞިރު ބައިވެރިވެ ލެއްވިއެވެ. [...]

ތަފްސީލް
Nov 16th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކެފަރު ދޯނި ނީލަމުން ނެގި ފަރާތާއި ހަވާލުކުރެވިއްޖެ

މިކައުންސިލްގެ އެކެފަރު ދޯނި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 126 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާއިން ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ހުއްދައަކާއިއެކު 04 އޮކްޓޯބަރ 2017 ގައި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް އިއުލާން ކުރުމާއިގުޅިގެން އަގުހުށަހެޅުއްވި ގއ. ގެމަނަފުށީ ހިތަދޫގޭ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާފިއު އެކެފަރު ދޯނި ގަތުމަށް ހުށަހެޅުއްވި އަގު ދައްކަން ކަނޑައެޅުނު މުއްދަތުގައި އަގު ދައްކާ ޚަލާސް ކޮށްފައިވާތީ 15 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ދޯނި އަޙްމަދު ޝާފިއު އާއި [...]

ތަފްސީލް
Nov 16th

ޕޮލިސް އަތޮޅު ކޮމާންޑަރާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މިއަތޮޅަށް އަލަށް ހަމަޖެއްސި އަތޮޅު ކޮމާންޑަރ ތައާރަފްވެ ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި މިއަދު 15 ނޮވެމްބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއްޖެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންގެ އިތުރަށް ކައުންސިލްގެ ސިވިލްސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި. މިގޮތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހްމަދު ފުއާދާއި ނާއިބްރައީސް އަހްމަދު ނަޒްމީން އާއި ، ކައުންސެލަރ ހުސައިން އާދަމްގެ އިތުރުން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ނަޞީރު އަލީ އާއި އ.ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ހަސަން އާއި އ. ޑިރެކްޓަރ [...]

ތަފްސީލް
Nov 03rd

ރަށުކައުންސިލް ތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފެށިއްޖެ އެވެ. މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މިއަތޮޅު ދެއްވަދޫއިންނެވެ.   މޮނިޓަރިންގ ފެށުމުގެ ކުރިން މިއަދު 14:15 ގައި ދެއްވަދޫ ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާއި، ބައްދަލުކުރައްވައި މޮނިޓަރިންގ ދަތުރާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އެންމެފަހުން ބޭއްވުނު ކައުންސިލްތަކުގެ މަހާސިންތާ ގައި ނިންމިކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެވުނެވެ.   މި ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އަޙުމަދު ނަޒްމީން ، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ޙަސަން، [...]

ތަފްސީލް