Mar 03rd

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ

ޤާނޫން ނަމްބަރ 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ގއ.ވިލިނގިލީ ފޮރިންވިންޑް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙަސަން އަތޮޅުކައުންސިލުން ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މުޙަންމަދު ޙަސަން އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ 27 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި ބޭއްވުނު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 82 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުންނެވެ. ގުޅޭނެ ނަމްބަރ:އޮފީސް 6820730 މޮބައިލް: 7785996

ތަފްސީލް