May 20th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އާ ޢިމާރާތް 5 ބުރިއަށް ހެދުން

New imaaraathaai gulhy ( iulaan )

ތަފްސީލް
May 20th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ހެދުން

Atholhu Council idhaaraa ge dhidha aai logo hedhun

ތަފްސީލް
May 20th

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އާ ވެބްސައިޓް ހެދުން

Atholhu Council idhaaraage aa website hedhun

ތަފްސީލް
Mar 24th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ކާރު ޑްރައިވަރ (ދާއިމީ)

Draivar

ތަފްސީލް
Mar 24th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗް ނެވި (ދާއިމީ)

Nevi

ތަފްސީލް
Mar 19th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗް ފަޅުވެރި (ދާއިމީ)

Falhuveri Iulaan no 05

ތަފްސީލް
Mar 19th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗް ފަޅުވެރި (ދާއިމީ)

Falhuveri Iulaan no 04

ތަފްސީލް
Mar 19th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗް ފަޅުވެރި (ދާއިމީ)

Falhuveri iulaan no 03

ތަފްސީލް
Nov 12th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކުރުން

Atholhu Councilge reception maraamaathu kurun

ތަފްސީލް
Nov 07th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަގުފާރު ރޭނުމާބެހޭ

Magumathee faaru reynun

ތަފްސީލް