Jul 25th

އަތޮޅުކައުންސިލްއިންދޭ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ޓްރޮފީތަކެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

Trofee hedhumah kurevunu iulaan

ތަފްސީލް
Jul 14th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލްއިދާރާގެ އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

AC idhaaraage Ulhandhu thakah beynunvaa peterol suplykohdheyne faraatheh hoadhun

ތަފްސީލް
Jul 01st

މިއިދާރާގެ އުޅަނދު ތަކަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

petroll iulaan( 01-07-2019)

ތަފްސީލް
Jun 11th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ހެދުން

dhidhA aai logo iulaan

ތަފްސީލް
Jun 11th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓް ހެދުމާއި ބެހޭ

website iulaan

ތަފްސީލް
May 20th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އާ ޢިމާރާތް 5 ބުރިއަށް ހެދުން

New imaaraathaai gulhy ( iulaan )

ތަފްސީލް
May 20th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ހެދުން

Atholhu Council idhaaraa ge dhidha aai logo hedhun

ތަފްސީލް
May 20th

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އާ ވެބްސައިޓް ހެދުން

Atholhu Council idhaaraage aa website hedhun

ތަފްސީލް
Mar 24th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ކާރު ޑްރައިވަރ (ދާއިމީ)

Draivar

ތަފްސީލް
Mar 24th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗް ނެވި (ދާއިމީ)

Nevi

ތަފްސީލް