Nov 12th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކުރުން

Atholhu Councilge reception maraamaathu kurun

ތަފްސީލް
Nov 07th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މަގުފާރު ރޭނުމާބެހޭ

Magumathee faaru reynun

ތަފްސީލް
Dec 03rd

ހުވަދޫ އުތުރު އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

34 no iulaan

ތަފްސީލް
Oct 22nd

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ ޕެޓްރޯލް އަދި ޑީސަލް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

Council ge ulhandhuthakah beynunvaa petrol suplykohdhinumah

ތަފްސީލް
Oct 22nd

ސްޓޭޓް ހައުސްގެ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިއުން

state house ge baeh thakethi neelankiun

ތަފްސީލް
Apr 11th

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ލޯންޗް ޑްރައިވަރ

5 no iulaan

ތަފްސީލް
Feb 15th

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ކަނޑުއުޅަނދުތައް އިންޝުއަރެންސް ކުރުމާއިބެހޭ

kandu ulhandhu Insurence

ތަފްސީލް
Feb 15th

ގއ.އަތޮޅުގޭގެ އޭ.ސީތައް މަރާމާތުކުރުން

AC maraamaathu

ތަފްސީލް
Nov 22nd

އަތޮޅުގޭ މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހޭ

Atholhugey ge maraamaathu iulaan

ތަފްސީލް
Nov 15th

ގއ. ވިލިނގިލީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ބާސްކެޓް ކޯޓް ހެދުމާއި ބެހޭ އިއުލާން

iulaan

ތަފްސީލް