Mar 03rd

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުރާޖިއާ ކޮމިޓީ

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ މުރާޖިއާކޮމިޓީ 27 އޮކްޓޯބަރ 2015 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުނު 2 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 82 ވަނަ އާންމުބައްދަލުވުމުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބޭފުޅުން ވަނީ މުރާޖިއާކޮމިޓިގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. 1-އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމް   އާމުލީގެ     ގއ. ދާންދޫ      (އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް) ގުޅޭނެ ނަމްބަރ:އޮފީސް 6820717 މޮބައިލް:9990228 2- އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ރަޝީދު   އޯކިޑްވިލާ  ގއ.ވިލިނގިލި  (އަތޮޅުކައުންސިލަރ) ގުޅޭނެ ނަމްބަރ:އޮފީސް 6820712 މޮބައިލް: 7981798 3- [...]

ތަފްސީލް