Aug 10th

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް، ދާންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު، 9 އޮގަސްޓް 2014 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:30 ގައި، ދާންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެ މަނިކުފާނު ދާންދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން ދާންދޫން އެ މަނިކުފާނަށް މަރްޙަބާ ވިދާޅުވީ، ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލު އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދާއި އެހެން ކައުންސިލަރުންނާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ދާންދޫ ރައްޔިތުންގެ ބައެއް މީހުންނެވެ. ދާންދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްމާޢީލް [...]

ތަފްސީލް
Aug 10th

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް ކަނޑުހުޅުދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު، 9 އޯގަސްޓް 2014 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 10:15 ގައި، މި އަތޮޅު ކަނޑުހުޅުދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ކަނޑުހުޅުދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން އެ މަނިކުފާނަށް މަރްޙަބާ ވިދާޅުވީ، ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޤީނާން ރަޝީދާއި އެހެން ކައުންސިލަރުންނާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި، ދައުލަތުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން ކަނޑުހުޅުދޫގެ ބައެއް [...]

ތަފްސީލް
Aug 10th

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް މާމެންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު، މި އަތޮޅު މާމެންދުއަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ. ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި 8 އޯގަސްޓް 2014 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރު 2:30 ގައި އެމަނިކުފާނު މާމެންދުއަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެ ރަށުން އެ މަނިކުފާނަށް މަރްޙަބާ ވިދާޅުވީ އެ ރަށުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލު އަޙްމަދު ޢަޒީޒާއި އެހެން ކައުންސިލަރުންނާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން މާމެންދޫގެ [...]

ތަފްސީލް
Jun 25th

އެމް.އެން.ޑީ.އެފުން ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަޙައްދަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ކޮމާންޑަރ، އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އިން ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަޙައްދަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ކޮމާންޑަރ ފަސްޓްލެފްޓިނެންޓް ޙުސައިން ޝަރީފް، އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި، އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ ދާއިރާއިން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ކުރައްވަން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކަންތައްތަކާއި، އެ ކަންކަމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ އިތުރުން، ރަށްރަށުގައި އުފެދިފައިވާ ކްލަބް، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކާއި ރަށްރަށުގެ ސްކޫލް މަދަރުސާތަކާއި އަތޮޅުގެ ރެޑްކްރެސެންޓްގެ ގޮފިން އެއްބާރުލައިގެން ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ވާހަކަ ދައްކަވައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުން [...]

ތަފްސީލް
Jun 25th

އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާމެދު، ހެލްތު މިނިސްޓަރާއި އަތޮޅުކައުންސިލަރުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ ރަށްތަކުގައި މި ވަގުތު  ދެމުން ގެންދާ ޞިއްޙީ ޚިދްމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށާއި އެ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަނެވޭނެ ގޮތްތަކާމެދު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އެންޑް ޖެންޑަރ ޑޮކްޓަރ މަރިޔަމް ޝަކީލާއާއި އަތޮޅުކައުންސިލުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ. މި މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުނީ 24 ޖޫން 2014 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބްގެ އަރިހުގައި އެ ކަމަނާ ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގަތުމުން ގއ. އަތޮޅުގޭގަ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް އަތޮޅުކައުންސިލަރުން، އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ދާއިރާގައި ހުރި [...]

ތަފްސީލް
Jun 25th

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް، ގއ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު މި އަތޮޅު ގެމަނަފުށްޓަށާއި ވިލިނގިއްޔަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި އެވެ. އެ މަނިކުފާނުގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތް ބައްލަވައި އެ ކަންކަން އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތައް ބައްލަވައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާ ކޮށްލެއްވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅެކެވެ. 24 ޖޫން 2014 ގައި އެ މަނިކުފާނު، މި އަތޮޅުގެ މި ދެންނެވި ދެ ރަށަށް ވަޑައިގެން ބެއްލެވި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން [...]

ތަފްސީލް