Jan 02nd

“މެންޑޭޓްރީ ސެލްފް ލާރނިންގ” ނަމުގައި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މާއުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ސިވިލްސަރވިސް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު 1 ފަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ 6 ގަޑި އިރުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު 25 ، 26 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގިފައިވެ އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވިފައިވަނީ މި އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ އެވެ.

ތަފްސީލް
Dec 10th

ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ގއ. އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ތަރައްގީއަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ބެއްލެވުމަށާއި ، ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކައުންސިލްތަކުން ރާވާ ހިންގާ ކަންތައްތަކުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި މުޅި ހުވަދުއަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ހިންގިދާނެ ޕޮރްގްރާމްތަކާއި އަދި ހުވަދުއަތޮޅު ދެއަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ހެދި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމެއް 6 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގެން 9 ޑިސެމްބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި. ގދ. [...]

ތަފްސީލް
Oct 22nd

ކައުންސިލަރުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި، ކައުންސިލަތކުގެ މަހާސިންތާ ނިމިއްޖެ

އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ގއ. އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވުނު ކައުންސިލަރުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި ކައުންސިލްތަކުގެ މަހާސިންތާ 16 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ނިމިއްޖެ އެވެ .

ތަފްސީލް
Jun 20th

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން ކޫއްޑޫ އަށް ވަޑައިގެން ކޫއްޑޫގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު ތަޢާރަފް ވުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމް މިއަދު ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސްއަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. މި ދަތުރުގައި ކޫއްޑޫގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްމުވައްޒަފުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޫއްޑޫގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކާއިބެހޭ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މިވަގުތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ހިއްސާ ކުރެވިފައިވެ އެވެ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޫއްޑޫގެ ރީޖަނަލް މެނޭޖަރ މަސްޢޫދު އަޙުމަދު، ކޫއްޑޫގެ އެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑުން، އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ނާއިބްރައީސް [...]

ތަފްސީލް
Dec 21st

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވިލިނގިލީކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވިލިނގިލީކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމަށްފަހު މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ވިލިނގިލީ ކައުންސިލާއި ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި 20 ޑިސެމްބަރ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވިލިނގިލީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.  މި ބައްދަލުވުމުގައި ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ނިޔާޒް ނިޒާރު، ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ފާރޫޤު، ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ފަތުޙީ މޫސާ، ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ނަދީމް މުޙަންމަދު ، އަދި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަލްފާޟިލާ ޝަޒްމާ މުޙަންމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. [...]

ތަފްސީލް
Dec 13th

ރާއްޖޭގެ 72 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 72 ވަނަ ޤައުމީދުވަސް (01 ރަބީއުލްއައްވަލް 1437 ) ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހެނދުނު 6:00 ގައި ބާއްވާ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބާއްވައިފި އެވެ. މިގޮތުން ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.   މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވީ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް މުހަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ [...]

ތަފްސީލް
Dec 02nd

ގއ.އަތޮޅުގެ 2014ވަނަ އަހަރުގެ ޘާނަވީ ތަޢުލީމުގެ އިނާމްދީފި

ގއ.އަތޮޅު ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުން ޘާނަވީ ތަޢުލީމްޙާޞިލްކޮށް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ގަދަ ދިހަވަނަ އާއި ގއ. އަތޮޅުފެންވަރުގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ގައި އެންމެ މަތީ 3 ވަނަ ހާޞިލުކުރި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމްދީފިއެވެ. 13 ނޮވެމްބަރ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގއ. އަތޮޅުތަޢުލީމީމަރުކަޒްގައި އޮތް މި ހަފްލާގައި 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ގއ.އަތޮޅުން އެންމެ މޮޅު 3 ވަނަ ޙާޞިލްކުރީ 6 ދަރިވަރެކެވެ. ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ “ޝީލްޑް” ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި ވަނަތައް ޙާޞިލުކުރި ކުދިންނަކީ:- ގއ. [...]

ތަފްސީލް
Nov 30th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ދެވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 75 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 75ވަނަ ބައްދަލުވުން      01 ސެޕްޓެމްބަރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- އެކެފަރުދޯނީގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި MTCC އިން ސްޕެއަރޕާރޓްސް ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އާއި އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން މިކަން ނިންމެވީ:           އެކެފަރުދޯނީގެ އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރޕާރޓްސް އެމްޓީސީސީ އިން ގަތުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންވެސް ހުއްދަ ދެއްވާފައިވުމާއި އަދި އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދެއްވާފައިވާ [...]

ތަފްސީލް
Nov 30th

އަތޮޅުވޮލީ މުބާރާތް 2015 ބާއްވައިފި

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން އިންތިޒާމްކުރި ގއ.އަތޮޅުވޮލީ މުބާރާތް 2015 ބާއްވައިފި އެވެ.  އަންހެން ޑިވިޝަނާއި ފިރިހެން ޑިވިޝަންގައި ޓީމްތައް ބައިވެރިވި މި މުބާރާތް ބޭއްވީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 18 ން 26 އަށް ގއ.ވިލިނގިލީގައެވެ.   އަންހެން ޑިވިޝަންގައި ކޮނޑޭ، ނިލަންދޫ، ވިލިނގިލީގެ ޓީމްތައް ބައިވެރިވި އިރު، ފިރިހެން ޑިވިޝަންގައި ދާންދޫ، ނިލަންދޫ، ގެމަނަފުށީގެ އިތުރުން ވިލިނގިލިން ޓީމްތައް ބައިވެރިވި އެވެ. ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ  ޗެމްޕިއަންޓީމަކަށް -25000 (ފަންސަވީސް ހާސް ) ރުފިޔާ ހުށަހެޅިފައިވާ މި [...]

ތަފްސީލް
Nov 26th

ގއ. އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިއްޖެ

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ގުޅިގެން އިންތިޒާމުކުރާ ގއ. އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށިއްޖެ އެވެ. 20 ނޮވެމްބަރުން 24 ނޮވެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ގއ. ވިލިނގިލީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ޖުމްލަ ހަތަރު ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ. ވިލިނގިލީގެ ދެ ޓީމެއްގެ އިތުރުން ގއ. ދާންދޫ ޓީމަކާއި ގއ. ނިލަންދޫ ޓީމެއް ބައިވެރިވެފައިވާ މި މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗްގައި ކުޅުނީ ދާންދޫ [މެސްކް] ޓީމާއި ވިލިނގިލީ ވީ.އާރ.ސީ އެވެ. [...]

ތަފްސީލް