Oct 20th

އުތުރުހުވަދޫ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ އަހަރީ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ މުބާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އުތުރު ހުވަދޫ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ޓީމްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުލުން 16 އޮކްޓޯބަރ 2019 ގައި ބާއްވައިފި. ގުރުއަތުލުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ފުއާދާއި ، ނާއިބްރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޒްމީން އާއި ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމްގެ އިތުރުން ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުސްޠަފާ މުޙައްމަދާއި މުބާރާތްކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި. 18 އޮކްޓޯބަރ 2019 ގައި ފެށުމަށް [...]

ތަފްސީލް
Oct 16th

ގއ.ގެމަނަފުށީ ރަސްމީ ފާލަން ހެދުން

GA.Gemanafishi rasmee faalan hedhun

ތަފްސީލް
Oct 02nd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ 03ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 105ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 105 ވަނަ ބައްދަލުވުން 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ އެޖެންޑާ އައިޓަމް:1 105 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން ނިންމެވި ގޮތް:  މިބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާޞަތުން ހުށަހެޅުއްވުމުން ކައުންސިލަރ ޙުސައިން އާދަމް ހުށަހެޅުއްވި، އިދާރާގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ޕަބްލިކް ވަރކްސް ޔުނިޓްގެ މުވައްޒަފުންނާވެސް ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާއި، ރިޔާޞަތު ރައީސް އަހުމަދު ފުއާދު ހުށަހެޅުއްވި، ޑީ.އެން.އާރު ސިސްޓަމްތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް އަތޮޅުގެ [...]

ތަފްސީލް
Jan 02nd

“މެންޑޭޓްރީ ސެލްފް ލާރނިންގ” ނަމުގައި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް މާއުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ސިވިލްސަރވިސް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު 1 ފަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ 6 ގަޑި އިރުގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު 25 ، 26 ޑިސެމްބަރ 2018 ގައި މި އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގިފައިވެ އެވެ. މި ޕްރޮގްރާމް ބޭއްވިފައިވަނީ މި އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރ މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ އެވެ.

ތަފްސީލް
Dec 10th

ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ގއ. އަތޮޅަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

މިއަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ތަރައްގީއަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދާގޮތް ބެއްލެވުމަށާއި ، ރަށްރަށުގެ ތަރައްގީއަށް ކައުންސިލްތަކުން ރާވާ ހިންގާ ކަންތައްތަކުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި އަދި މުޅި ހުވަދުއަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ހިންގިދާނެ ޕޮރްގްރާމްތަކާއި އަދި ހުވަދުއަތޮޅު ދެއަތޮޅެއްގެ ގޮތުގައި ހެދި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްޓަކައި ގދ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމެއް 6 ޑިސެމްބަރ 2017 ގައި މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގެން 9 ޑިސެމްބަރ 2017 ގެ ނިޔަލަށް މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ކައުންސިލްތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި. ގދ. [...]

ތަފްސީލް
Oct 22nd

ކައުންސިލަރުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި، ކައުންސިލަތކުގެ މަހާސިންތާ ނިމިއްޖެ

އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ގއ. އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވުނު ކައުންސިލަރުންގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމާއި ކައުންސިލްތަކުގެ މަހާސިންތާ 16 އޮކްޓޯބަރ 2017 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ނިމިއްޖެ އެވެ .

ތަފްސީލް
Jun 20th

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން ކޫއްޑޫ އަށް ވަޑައިގެން ކޫއްޑޫގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

3ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލް އިންތިޚާބުވުމަށްފަހު ތަޢާރަފް ވުމަށްޓަކައި ކުރަމުންދާ ދަތުރުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމް މިއަދު ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސްއަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. މި ދަތުރުގައި ކޫއްޑޫގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ އިސްމުވައްޒަފުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޫއްޑޫގެ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކާއިބެހޭ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މިވަގުތަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތައް ހިއްސާ ކުރެވިފައިވެ އެވެ.   މި ބައްދަލުވުމުގައި ކޫއްޑޫގެ ރީޖަނަލް މެނޭޖަރ މަސްޢޫދު އަޙުމަދު، ކޫއްޑޫގެ އެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ ހެޑުން، އަދި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙުމަދު ފުއާދު ނާއިބްރައީސް [...]

ތަފްސީލް
Dec 21st

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވިލިނގިލީކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވިލިނގިލީކައުންސިލް މޮނިޓަރ ކުރުމަށްފަހު މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯރޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ވިލިނގިލީ ކައުންސިލާއި ހިއްސާކޮށް މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްޓަކައި 20 ޑިސެމްބަރ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވިލިނގިލީ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.  މި ބައްދަލުވުމުގައި ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ނިޔާޒް ނިޒާރު، ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ފާރޫޤު، ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ފަތުޙީ މޫސާ، ކައުންސިލަރ އަލްފާޟިލް ނަދީމް މުޙަންމަދު ، އަދި ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަލްފާޟިލާ ޝަޒްމާ މުޙަންމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. [...]

ތަފްސީލް
Dec 13th

ރާއްޖޭގެ 72 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 72 ވަނަ ޤައުމީދުވަސް (01 ރަބީއުލްއައްވަލް 1437 ) ފާހަގަކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ހެނދުނު 6:00 ގައި ބާއްވާ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ބާއްވައިފި އެވެ. މިގޮތުން ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.   މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައި ދެއްވީ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޒިންމާދާރު ވެރިޔާ އަލްފާޟިލް މުހަންމަދު ނަޞީރު ޢަލީ އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ [...]

ތަފްސީލް
Dec 02nd

ގއ.އަތޮޅުގެ 2014ވަނަ އަހަރުގެ ޘާނަވީ ތަޢުލީމުގެ އިނާމްދީފި

ގއ.އަތޮޅު ސްކޫލް މަދަރުސާތަކުން ޘާނަވީ ތަޢުލީމްޙާޞިލްކޮށް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ގަދަ ދިހަވަނަ އާއި ގއ. އަތޮޅުފެންވަރުގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ގައި އެންމެ މަތީ 3 ވަނަ ހާޞިލުކުރި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމްދީފިއެވެ. 13 ނޮވެމްބަރ 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ގއ. އަތޮޅުތަޢުލީމީމަރުކަޒްގައި އޮތް މި ހަފްލާގައި 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ގއ.އަތޮޅުން އެންމެ މޮޅު 3 ވަނަ ޙާޞިލްކުރީ 6 ދަރިވަރެކެވެ. ފައިސާގެ އިނާމާއި ހަނދާނީ “ޝީލްޑް” ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މި ވަނަތައް ޙާޞިލުކުރި ކުދިންނަކީ:- ގއ. [...]

ތަފްސީލް