Jun 26th

ރޯދަމަހުގެ ތަހްނިޔާ ފޮނުއްވައިފި

1435 ވަނަ އަހަރުގެ ރޯދަމަސް ފެށެން ކައިރިވެފައި ވުމާއެކު، އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން އާދަމްގެ ފަރާތްޕުޅުން، ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނަށާއި، އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި އަތޮޅުގެ އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް، ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާންމަހުގެ ތަހްނިޔާ ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

ތަފްސީލް