Feb 28th

ޤައުމީ ޤުރުޢާން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތް ބާއްވައިފި

27ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުޢާން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މި އަތޮޅުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތް ފެބުއަރީ 24 ން 26 އަށް މި އަތޮޅު ދާންދޫގައި ބާއްވައިފި އެވެ. މި މުބާރާތުގައި މި އަތޮޅުގެ 07 ރަށަކުން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެއީ ވިލިނގިލި، ކޮލަމާފުށި، މާމެންދޫ، ދާންދޫ، ދެއްވަދޫ އަދި ގެމަނަފުއްޓެވެ. މި މުބާރާތުގައި މުޅި ޖުމްލަ 84 ކުދިން ބައިވެރިވެފައިވެ އެވެ. އެއީ ޢުމުރުފުރާތަކަށް ބެހިގެން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގޮފިން 69  ކުދިންނެވެ. [...]

ތަފްސީލް
Feb 27th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 51 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

21ފެބްރުއަރީ2012 ވަނަ ދުވަހު ގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 51 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި އެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 51 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމާއި، 49 ވަނަ ޖހަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި،  51 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން  10 ކަމެއް މި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވެ އެވެ. މި ގޮތުން ނިންމި ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި:-   ލިލީ ލޯންޗްގެ  އެގްރިމެންޓާއި [...]

ތަފްސީލް
Feb 16th

ޤައުމީ ޤުރުޢާން މުބާރާތަށް ބައިވެރިން ހޮއްވެވުމަށް ބާއްވާ އަތޮޅު މުބާރާތް ގއ.ދާންދޫގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 27 ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުޢާން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި ގއ. އަތޮޅުގައިބާއްވާ އަތޮޅު މުބާރާތް މި އަތޮޅު ދާންދޫގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. އަތޮޅު މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކައުންސިލްތަކަށް އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި މި އަތޮޅުގެ 3 ރަށަކުން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެ އެވެ. އެއީ މިއަތޮޅު ވިލިނގިލި ކައުންސިލް އިދާރާ، ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އަދި ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެވެ. މި 3 ރަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު 15 ފެބްރުވަރީ [...]

ތަފްސީލް
Feb 15th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 49 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

14ފެބްރުއަރީ2012 ވަނަ ދުވަހު ގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 49 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި އެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 49 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމާއި، 49 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން  10 ކަމެއް މި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވެ އެވެ. މި ގޮތުން ނިންމި ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި:- ސިވިލްސާރވިސް ކޮމިޝަނުން ގއ އަދި ގދ އަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ [...]

ތަފްސީލް
Feb 08th

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކަށް މަރުހަބާ ގެ ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި

2012ފެބްރުއަރީ07 ވީ އަންގާރަދުވަހު ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެމަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން، ޤާނޫން އަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމާއި ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަންމަނިކު ޙަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވުމާއި ގުޅިގެން ، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހުރިހާ އަތޮޅުކައުންސިލަރުންނާއި، ރަށްރަށުގެ ހުރިހާ ރަށު ކައުންސިލަރުންނާ އަދި އަތޮޅުގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އެމަނިކުފާނަށް އިޚްލާސްތެރި ކަމާއެކު މަރްޙަބާއާއި ތަހުނިޔާ ދަންނަވައި ، އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިން 08 ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި [...]

ތަފްސީލް
Feb 06th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ އަދި ދާންދޫ ގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ ދެ މިސްކިތެއްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

04ފެބްރުއަރީ2012 ވަނަ ދުވަހު މި އަތޮޅު ކަނޑުހުޅުދޫ އަދި ދާންދޫގައި އަލަށް ޢިމާރާތްކުރާ ދެ މިސްކިތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި އެވެ. މި ދެރަށުގެ ދެ މިސްކިތުގެ ވެސް ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑރ. ޢަބުދުލްމަޖީދު ޢަބުދުލް ބާރީ އެވެ. ކަނޑުހުޅުދޫ މިސްކިތުގެ ބިންގާއެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި  މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް ޑރ. ޢަބުދުލްމަޖީދު އަބުދުލްބާރީ ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް ހާރޫންރަޝީދު އަދި އަތޮޅުކައުންސިލަރ [...]

ތަފްސީލް
Feb 05th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 48 ވަނަ ޖަލްސާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ބާއްވައިފި

01ފެބްރުއަރީ2012 ވަނަ ދުވަހު ރޭ 09:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 48 ވަނަ ޖަލްސާ ދެވަނަ ފަހަރަށް ބާއްވައިފި އެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 48 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމާއި، 47 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި، 48 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކުގެތެރެއިން  12 ކަމެއް މި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވެ އެވެ. މި ގޮތުން ނިންމި ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި:- ގެމަނަފުށީގައި ހަދަމުންގެންދާ 18 [...]

ތަފްސީލް