Apr 22nd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 56 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

18އޭޕްރީލް 2012 ވަނަ ދުވަހު ގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 56 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި އެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 56 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމާއި، 55 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި، 56 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  10 ކަމެއް މި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވެ އެވެ. މި ގޮތުން ނިންމި [...]

ތަފްސީލް
Apr 12th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 55 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

10އޭޕްރީލް 2012 ވަނަ ދުވަހު ގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 55 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި އެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 55 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމާއި، 53 އަދި 54 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި، 55 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  07 ކަމެއް މި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވެ އެވެ. މި [...]

ތަފްސީލް
Apr 09th

ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ހިންގާ ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ގއ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތަކެއް ފަށައިފި

ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤަވާޢިދަށް އަހުލުވެރިކުރުވައި، ކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  ހިންގާ  ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއަރޒުގެ ފަރާތުން އޭޕްރީލް މަހުގެ 05 އިން 14 އަށް ގއ.އަތޮޅުގައި ހިންގާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ފަށައިފި އެވެ. މި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން ފެށިފައިވަނީ  އޭޕްރީލް މަހުގެ 05 ވަނަ ދުވަހު ގއ. ވިލިނގިލީގައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ގއ. އަތޮޅުގައި ތިބި ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި މުއައްޞަޞާ ތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއި [...]

ތަފްސީލް
Apr 05th

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ޓީމެއް ގއ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ސުނާމީ ރިކަވަރިން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ގއ. އަތޮޅުގެ ވިލިނގިލި، މާމެންދޫ، ނިލަންދޫ، ދާންދޫގައި އަޅަމުންގެންދާ ގެތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ވަގުތީ ހިޔާ ބައްލަވާ ލެއްވުމާއި،  މި އަތޮޅު ދިޔަދޫ މީހުން ދިޔަދޫއިން ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން، އެ މީހުންނަށް މި އަތޮޅު ގެމަނަފުށި، ކޮނޑޭގައި  އަޅަމުންގެންދާ ގެތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާ ގޮތް ބައްލަވާލެއްވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ޓީމެއް 03 އޭޕްރީލް 2012 ވަނަ މިއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވި އެވެ. މި ޓީމުގެ ބޭފުޅުން މިއަތޮޅުން [...]

ތަފްސީލް