May 20th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުތަރައްޤީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

20މެއި 2012 ވަނަ ދުވަހު ލޯކަލް ގަވަރްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) ގެ އިދާރާގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ގއ. އަތޮޅު ތަރައްގީކުރުމަށް މާސްޓަ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާއި ޙަވާލުކުރުމަށްޓަކައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ. މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ކޮމާޝަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް (ސީޑީއީ) އާ އެވެ. މި މަސައްކަތް ސީ.ޑީ.އީ އާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ތިން މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއްގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ. މި މާސްޓަ ޕްލޭނަކީ ކުރިޔަށް އޮތް 25  އަހަރަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ މާސްޓަ ޕްލޭނެކެވެ. [...]

ތަފްސީލް
May 16th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން އާއި ދެމެދު އެމް އޯ ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކޮށް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ޤާއިމުކޮށް އަދި އަގުހެޔޮ ކޮށް ދަތުރުކުރެވޭނެމަގު ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސް ޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަނުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޞަރަޙައްދުތަކުގައި ތަޢާރަފް ކުރެވިފައިވާ އެއްގަމު ދަތުރުތަކާއި ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ފެރީ ނިޒާމާ ގުޅިގެން މި އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެރީގެ ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޓަކައި 15 މެއި 2012 ވަނަ ދުވަހު މި އަތޮޅު އަތޮޅުކައުންސިލާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސް ޕޯރޓް [...]

ތަފްސީލް
May 10th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 58 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

29އޭޕްރީލް 2012 ވަނަ ދުވަހު ގެ ހެނދުނު 13:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 58 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި އެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 58 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމާއި، 57 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި، 58 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  06 ކަމެއް މި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވެ އެވެ. މި ގޮތުން ނިންމި [...]

ތަފްސީލް