Jun 27th

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ހެދުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި

މި މަހުގެ 24 ން 27 އަށް ގއ. އަތޮޅުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން ރިވިއުކުރުމާއި، ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭން ހެދުމުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ޖޫން 23 ން 27 އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވެ އެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމަކީ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އިސްނަންގަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ. މި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން ރަށުކައުންސިލްގެ ރައީސް، [...]

ތަފްސީލް
Jun 18th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 62 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 62 ވަނަ ޖަލްސާ  13 ޖޫން 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފި އެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 62 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމާއި، 61 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި، 62 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 13 ކަމެއް މި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވެ [...]

ތަފްސީލް
Jun 07th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 61 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 61 ވަނަ ޖަލްސާ  05 ޖޫން 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 12:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފި އެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 61 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމާއި، 60 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި، 61 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  07 ކަމެއް މި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވެ [...]

ތަފްސީލް
Jun 05th

ގއ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ކުށް މަދުކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުތަކަށް މުޖްތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ގއ. އަތޮޅުގެ 9 ރަށަށް އަމާޒްކޮށްގެން އެ ރަށްރަށުގައި ކުށް މަދުކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގުޅިގެން ޖޫންމަހުގެ 04 ން 06 އަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއް 04 ޖޫން 2012 ވަނަ ދުވަހު މި އަތޮޅު ދާންދޫގައި ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަޑު މަޤްޞަދަކީ، އަލަށް އުފެދިފައިވާ ޤަނޫނުތަކަށް މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުމާއި އަދި އަދުލު އިންސާފްގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހިފައިވާ އެންމެންހާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ މާޙައުލެއް ރަށްރަށުގައި [...]

ތަފްސީލް
Jun 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 60 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 60 ވަނަ ޖަލްސާ  29 މެއި 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފި އެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 60 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމާއި، 56،57،58،59 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި، 60 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  10 ކަމެއް މި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވެ [...]

ތަފްސީލް