Jul 29th

މިނިވަންދުވަހާއި ގުޅިގެން ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީގައި ބާއްވައިފި

2012 ވަނަ އަހަރުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދިވެހިންގެ މެދުގައި ޤައުމީ ރޫޙު ދިރުވާ އާލާކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އެއްފަހަރާ އެއްގަޑިޔެއްގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބޭއްވުމަށް  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން، ހުވަދު އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރަށުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި  26 ޖުލައި 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 22:00 ގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުނެވެ. މި ގޮތުން ވިލިނގިލީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ [...]

ތަފްސީލް
Jul 22nd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 67 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 67 ވަނަ ޖަލްސާ  17 ޖުލައި 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފި އެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 67 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމާއި،65،66 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި، 67 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 8 ކަމެއް މި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވެ އެވެ. [...]

ތަފްސީލް
Jul 15th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 66 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 66 ވަނަ ޖަލްސާ  10 ޖުލައި 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފި އެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 66 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމާއި،64 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔަވްމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި، 66 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 5 ކަމެއް މި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވެ އެވެ. [...]

ތަފްސީލް
Jul 08th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 65 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 65 ވަނަ ޖަލްސާ  03 ޖުލައި 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފި އެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 65 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމާއި، 65 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން  ކަމެއް މި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވެ އެވެ. މި ގޮތުން ނިންމި ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ:- [...]

ތަފްސީލް
Jul 08th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 64 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 64 ވަނަ ޖަލްސާ  28 ޖޫން 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފި އެވެ. މި ޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 64 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމާއި، 64 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 7 ކަމެއް މި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވެ އެވެ. މި ގޮތުން ނިންމި ކަންތައްތަކުގެތެރޭގައި [...]

ތަފްސީލް