Mar 19th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 94 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 94 ވަނަ ޖަލްސާ  12 މާރޗް 2013 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:40 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފި އެވެ. މިޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 94 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމާއި، 94 ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 6 ކަމެއް މި ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވެ އެވެ. މި ގޮތުން ނިންމި ކަންތައްތަކަކީ:- 1-      [...]

ތަފްސީލް
Mar 19th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 93 ވަނަ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

    ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 93 ވަނަ ޖަލްސާ  07 މާރޗް 2013 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފި އެވެ. މިޖަލްސާ ބޭއްވިފައިވަނީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 93 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމާއި، 91،92 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމާއި، 93 ވަނަ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގައިވާ ކަންތައްތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، އެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން 6 ކަމެއް މި ޖަލްސާއިން [...]

ތަފްސީލް