Oct 23rd

ދެއްވަދޫ މަދުރަސަތުލްސުލްޠާން މުޙަންމަދުގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ދެއްވަދޫ މަދުރަސަތުލް ސުލްޠާން މުޙަންމަދުގެ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ 16 އޮކްޓޯބަރ 2014 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އެ މަދަރުސާގައި ބާއްވައިފި އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމެވެ. މަދުރަސަތުލް ސުލްޠާން މުޙަންމަދުއިން 2013 ވަނަ އަހަރު 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ އެރަށު  ޖޯޖެޓްވިލާ އާސިފާ އިބްރާހީމެވެ. ދެއްވަދޫ މަދުރަސާގައި މިބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި، ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުން އަދި ދެއްވަދޫގެ އެކިދާއިރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި [...]

ތަފްސީލް
Oct 22nd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  32 ވަނަ އާންމުބައްދަލުވުން 21  އޮކްޓޯބަރ 2014 ވަނަ ދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބާއްވައިފި އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:-   އިންޓަރ އޮފީސް ޗެލެންޖް ކަޕް 2014  ވޮލީ،ބަށި،ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެހީއަކަށް އެދި ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާމައްސަލައާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން މިކަން ނިންމެވީ:         ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “އިންޓަރ އޮފީސް ޗެލެންޖް ކަޕް 2014″  ވޮލީ،ބަށި،ފުޓްބޯޅަ މި 3 މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަށް [...]

ތަފްސީލް
Oct 21st

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 32 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުން 21 އޮކްޓޯބަރ 2014 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:30 ގައި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފި އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޙުސައިން އާދަމެވެ. މި ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިންޓަރ އޮފީސް ޗެލެންޖް ކަޕް 2014 ވޮލީ ، ބަށި، ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް [...]

ތަފްސީލް
Oct 16th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 31 ވަނަ ބައްދަލުވުން  14  އޮކްޓޫބަރ 2014 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:-  ރަށްރަށުގެ ވެރިންގެ ބައްދަލުވުމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން(ރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސުން،ޒިންމާދާރު ވެރިން،ސްކޫލްތަކުގެ ވެރިން ) މިކަން ނިންމެވީ:        އަތޮޅުގެ ރަށްރަށު ވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށާއި، އެ ބައްދަލުވުމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ -/11460 ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ އާމުދަނީ ބަޖެޓުން ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމެވި. އަދި [...]

ތަފްސީލް
Oct 16th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން 30 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:-  އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ގަޑިޖެހޭ ގަޑިއާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން މިކަން ނިންމެވީ:         އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ގަޑިޖެހޭ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 ގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ ރައީސް، ނާއިބު ރައީސް 8:30 ގައި އޮފީހަށް ވަޑައިގަތުމަކީ އެދިވަޑައި ގަންނަވާ ކަމެއްކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާގުން ނިންމެވި. ކޮންޓްރަކްޓް އުޞޫލުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އުޅަނދުފަހަރަށް ޑީސަލް،ޕެޓްރޯލް [...]

ތަފްސީލް
Oct 16th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 29 ވަނަ ބައްދަލުވުން 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ؛- އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދިނުމުގެ ކަންތައް އިންތިޒާމް ކުރުމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުން މިކަން ނިންމެވީ:       ކުރީގެ ކައުންސިލުން  މި ކަމަށް  ހަމަޖައްސަވާފައިވާ  އުޞޫލު  މުރާޖަޢާކޮށް، މި  ކައުންސިލުން އަލުން ފާސްކުރުމަށްފަހު މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެއްވި. ގެމަނަފުށީ ސްކޫލްގެ [...]

ތަފްސީލް
Oct 16th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 28 ވަނަ ބައްދަލުވުން 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- ކައުންސިލަރުން އަތޮޅުގޭގައި ތިއްބެވުމާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރުން މިކަން ނިންމެވީ:           އަތޮޅުގޭގައި ތިއްބަވާ ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރަ ފައިސާ ކޮންމެ މަހެއްގައިވެސް ދޫކުރާއިރު އެ ކައުންސިލަރަކު އަތޮޅުގޭގައި ތިއްބެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮޓަރިކުލި ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު، މުސާރަ ދޫކުރުމަށާއި، އަދި ކޮޓަރިކުލި ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު މުސާރަ ދިނުމާމެދު އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމުގެ ލިއުމެއް ފައިސާބެހޭ [...]

ތަފްސީލް
Oct 16th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 27 ވަނަ ބައްދަލުވުން 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިބައްދަލުވުމުން ނިމުނުކަންތައްތަކަކީ: 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލެއް ތައްޔާރު ކުރުން މިކަން ނިންމެވީ:           އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި، ކޮމިޓީތަކުން އެކިދާއިރާ ތަކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަރަކާތްތައް ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށްފަހު، މަސައްކަތުގެ ތާވެލެއް ތައްޔާރު ކުރުމަށް. އެގޮތުން ޕްލޭންތައް ރިވިއު ކުރުމަށްޓަކާ މާދަމާ ( 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ) ވަނަ ދުވަހުގެ [...]

ތަފްސީލް
Oct 12th

ވިލިނގިލީ އަންހެން ވޮލީޓީމު ބަލިކޮށް ކޮނޑޭ އަންހެން ވޮލީޓީމު ކުރިޔަށް ޖެހިލައިފި

މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ އެސް.ޓީ.އޯ ނޫފަހި ގއ. އަތޮޅުވޮލީ މުބާރާތުގައި ގއ. ވިލިނގިލީ އަންހެން ޓީމާއި ގއ. ކޮނޑޭ އަންހެން ޓީމު ބައްދަލުކުރި މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށް ކޮނޑޭޓީމު ކުރިޔަށް ޖެހިލައިފި އެވެ. މި މުބާރާތުގައި އަންހެން ޓީމުތައް ބައިވެރިކޮށްފައިވަނީ، ގއ. ވިލިނގިއްޔާއި، ކޮނޑެއާއި، ގެމަނަފުށްޓާއި ކަނޑުހުޅުދޫންނެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ގޮފީގެ މެޗްތައް މިހާރު ނިމިފައިވާއިރު، ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައިވަނީ ގއ. ގެމަނަފުށީ ފިރިހެން ޓީމެވެ. މިއީ، ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލާއި ގއ. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލުން އިސްނަންގަވައިގެން ކުރިޔަށް [...]

ތަފްސީލް
Oct 12th

އެސް.ޓީ.އޯ ނޫފަހި ގއ. އަތޮޅުވޮލިބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ގޮފީގެ ޗެމްޕިއަން ކަން ގެމަނަފުށީ ޓީމު ހޯދައިފި

ގެމަނަފުށީގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ، އެސްޓީއޯ ނޫފަހި ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2014 ގެ ފިރިހެން ގޮފީގެ ޗެމްޕިއަންކަން ގެމަނަފުށީ ވޮލީ ޓީމުން ހޯދައިފި އެވެ. ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި މެޗްގައި ގެމަނަފުށީ ޓީމު ކުޅެފައިވަނީ ދާންދޫ ޓީމާ ދެކޮޅަށެވެ. މި މުބާރާތް ހުޅުވި މެޗްްގައި ގެމަނަފުށީ ޓީމާ ބައްދަލުކޮށް ސީދާ 3 ސެޓުން ގެމަނަފުށީ ޓީމް ކާމިޔާބު ކުރި ނަމަވެސް، ނިލަންދުއާ ދާންދޫ ކުޅުނު މެޗް ދާންދޫ ޓީމް ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ކާމިޔާބުކޮށް، ފައިނަލްގައި ދެވަނަ [...]

ތަފްސީލް