Dec 24th

ލޯކަލް ޤަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ މޮނިޓަރިންގެ ޓީމުގެ ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ލޯކަލްޤަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އަތޮޅުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރިން ކުރުމަށްޓަކައި ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތް ތައާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ބައްދަލުވުމެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބާއްވައިފި އެވެ.   މި ބައްދަލުވަކީ ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް މޮނިޓަރިން ކުރިއަށްގެންދަން ރޭވިފައިވާ ގޮތް ހިއްސާކުރެއްވުމަށްޓަކައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. ކައުންސިލްގެ މޮނިޓަރިން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އެލް.ޖީ.އޭގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވީ ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ ޒުނީނާ ޙަބީބު އަދި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ އިބްރާހީމް އުމަރު [...]

ތަފްސީލް
Dec 24th

ގއ.ވިލިނގިލީ ޕޮލިސްކޮމާންޑަރ އަތޮޅުކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޕޮލސްކޮމާންޑަރ މަހުދީ ވިލިނގިލީ ޕޮލިސްސްޓޭޝަނާއި ޙަވާލުވުމާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސާއި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. މި ބައްބައްދަލުވުމަކީ މަހުދީ ވިލިނގިލީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި ޙަވާލުވުމާއި ގުޅިގެން ތަޢާރަފްވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކާއި، އެކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެކިފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ޤާނޫނަށްހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ މުހިންމުކަމާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އަދި މިފަދަ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގައި ހަމައެކަނި [...]

ތަފްސީލް