Feb 24th

ނޫސް ބަޔާން

scan0156

ތަފްސީލް
Feb 03rd

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިއަތޮޅު ކޮލަމާފުށީގެ ކައުންސިލާއި އެރަށުގެ މުއައްސަސާ ތަކާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ޒިންމާތަކާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ޤާނޫނުގެ ރޫހާއި މަޤްޞަދާ އެއްގޮތަށް އަދާކުރާ މިންވަރު ބެއްލެވުމަށާއި، ރަށުތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުމަށް 2015 ވަނަ އަހަރަށް ރާވާފައި ހުރި ކަންތައްތައް ބަލައި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރަށުގައި ހިނގާ މިންވަރު ދަނެގަތުމަށްޓަކައި މި ހިނގާ ފެބްރުއަރީމަހުގެ 3 ން 10 އަށް މިއަތޮޅުގެ ހުރިހާރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގައި މިއަދު މިއަތޮޅުކޮލަމާފުށްޓަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމެއް ވަޑައިގެންފި އެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި ޓީމުގެ ބޭފުޅުން ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލާއި، އަތޮޅުމަދަރުސާއާއި، ކޮލަމާފުށީ ސިއްޙީމަރުކަޒާޢި، [...]

ތަފްސީލް