Mar 29th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 52 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  52 ވަނަ ބައްދަލުވުން 19 މާރޗް 2015 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:   އެކަފަރު ދޯނީގައި އިތުރަންކުރަންޖެހޭ މަރާމާތްތައް ކުރުމަށް އިޢުލާން ކުރުން މިކަން ނިންމެވީ:            އެކަފަރު  ދޯނީގައި  އިތުރަން  ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތްތައް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އާއްމުކޮށް އިޢުލާންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައި ގެންނެވި ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނު. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް މާލީ [...]

ތަފްސީލް
Mar 29th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 51 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  51 ވަނަ ބައްދަލުވުން 17 ފެބްރުއަރީ 2015 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:   އެކަފަރު ދޯނީގެ މަރާމާތާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުން މިކަން ނިންމެވީ:           އެކަފަރު ދޯނީގައި އިތުރަށް ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ހައްލުކުރެވޭނެ ގޮތަކާއި  ބެހޭގޮތުން މިހާރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ރަޝީދު އަޙުމަދާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު، މާލިއްޔަތު ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިހާރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ %10 އަށް [...]

ތަފްސީލް
Mar 02nd

ދެކުނު މަހާސިންތާގެ ނަމުގައި ދެކުނުގެ 4 އަތޮޅުގެ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކުގައި މަހާސިންތާއެއް ބާއްވައިފި

  އައްޑޫއާއި ފުވައްމުލަކު އަދި ގއ، ގދ ގެ އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ފެބްރުއަރީ 26 ން 27 އަށް ފުވައްމުލަކުގައި މަހާސިއްތާއެއް  ބާއްވައިފިއެވެ.   މި މަހާސިންތާއަށް މި 4 އަތޮޅުން 4 ކަރުދާހެއް ހުށަހަޅައި ވަރަށްފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ހުށަހެޅުނު ކަރުދާހުގެތެރޭގައި ހިމެނޭ  ކަންތައްތަކަކީ:-   އިދާރީ ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް . ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޤާނޫންނަމްބަރ 2010/7 އާއެއްގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައްހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް އަތޮޅުގައި ހުރި ބިންބިމާއި، [...]

ތަފްސީލް
Mar 01st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 48 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  48 ވަނަ ބައްދަލުވުން 24 ފެބްރުއަރީ 2015 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:   48 ވަނަ ބައްދަލުވުންގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.                                          ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުތޯ ރިޔާސަތުން އެއްސެވުމުން، ކުރީގެ ރައިސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ހައްޔަރުކުރުމާއި ގުޅިގެން މިހާރު ސިޔާސީ މަޝްރަހު ހުރިގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލުން ނޫސްބަޔާނެއް ނެރުމާއި ބެހޭގޮތުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށް [...]

ތަފްސީލް
Mar 01st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 46 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

  ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ  46 ވަނަ ބައްދަލުވުން 10 ފެބްރުއަރީ 2015 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:       46 ވަނަ ބައްދަލުވުންގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން.      ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުތޯ ރިޔާސަތުން އެއްސެވުމުން، އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރާ ދަތުރު ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮތަށް ދަތުރު ނުކުރެވިވާތީ، ވީހާ އަވަހަކަށް ދަތުރުކޮށް ނިންމުމާމެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ނާއިބު ރައިސް [...]

ތަފްސީލް
Mar 01st

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 45 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 45 ވަނަ ބައްދަލުވުން 02 ފެބްރުއަރީ 2015 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ: 45 ވަނަ ބައްދަލުވުންގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން. ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުތޯ ރިޔާސަތުން އެއްސެވުމުން، އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު އުނި އިތުރެއް ހުށަހަޅުއްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. ދެން ރިޔާސަތުން ވިދާޅުވީ، އެޖެންޑާގައި ނާއިބްރައީސް މުޙައްމަދު ޚަލީލު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ލޯންޗް ޑްރައިވަރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މައްސަލަ، (ނާއިބްރައީސް [...]

ތަފްސީލް