Apr 23rd

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 58 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 58 ވަނަ ބައްދަލުވުން 22 އެޕްރީލް 2015 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. އަތޮޅު ގުރުޢާން މުބާރާތުގެ ބަޖެޓް ރިވައިސް ކުރުން މިކަން ނިންމެވީ:              ކައުންސިލްގެ 55 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ގުރުޢާން މުބާރާތުގެ ބަޖެޓް ރިވައިޒްކޮށް، ބަޖެޓަށް ގެންނަންޖެހޭ އުނިއިތުރު ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ނިންމެވުމަށްފަހު، އެކަމަށް ހިނގާނެ ކަމަށްލަފާކުރެވޭ ބަޖެޓް -/88015 ( އައްޑިހަ އަށްހާސް ފަނަރަ ރުފިޔާ) އެ މުބާރާތަށް ޚަރަދު [...]

ތަފްސީލް
Apr 23rd

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 57 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 57 ވަނަ ބައްދަލުވުން 14 އެޕްރީލް 2015 ވަނަ ދުވަހު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތަކަކީ:- އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީމަރުކަޒުތަކަށާއި، އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމަވާފައިވާ ތަކެތީގެ ކޯޓޭޝަން ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމަށް. މިކަން ނިންމެވީ:            އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީމަރުކަޒުތަކަށާއި، އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމަވާފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓާއި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކޯޓޭޝަނުގައިވާ ތަކެތި ހަމަޔަށް ހުރިތޯ ޗެކްކޮށް ބެލުމަށްފަހު، ދެންއޮންނަ ކައުންސިލްގެ [...]

ތަފްސީލް
Apr 06th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 55 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 55 ބައްދަލުވުން 01 އެޕްރީލް 2015 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:-  އަތޮޅު ގުރުޢާން މުބާރާތުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން މިކަން ނިންމެވީ:           އަތޮޅު ގުރުޢާން މުބާރާތަށް  ހިނގާނެ ކަމަށްލަފާކުރެވޭ ބަޖެޓް -/70375 ( ހަތްދިހަހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސް ރުފިޔާ) އެ މުބާރާތަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައި ގެންނެވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމެވި. ލިލީ ލޯންޗް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާތީ، [...]

ތަފްސީލް
Apr 06th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުން 30 މާރޗް 2015 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މިބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ: 51 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން މިކަން ނިންމެވީ:           ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުން ޔައުމިއްޔާ އަށް އުނިއިތުރެއް އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ 51ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައި ގެންނެވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވާ [...]

ތަފްސީލް