Jul 20th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ދެވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 69ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 69 ވަނަ ބައްދަލުވުން 14 ޖުލައި 2015 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ: 68 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން މިކަން ނިންމެވީ:         ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުމުން އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް އުނިއިތުރެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ 68ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެއެވެ. ގއ. ވިލިނގިލީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން ޖުލައި 18 ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފީސް ކަޕް [...]

ތަފްސީލް
Jul 20th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ދެވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 68ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 68  ވަނަ ބައްދަލުވުން 07 ޖުލައި 2015 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:  67 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން މިކަން ނިންމެވީ:         ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުމުން އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު ޔައުމިއްޔާއަށް އުނިއިތުރެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާތީ 67ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެއެވެ. ކޮލަމާފުށީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އީ.އައި.އޭ ފޯމާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް [...]

ތަފްސީލް
Jul 20th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ދެވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 67ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 67  ވަނަ ބައްދަލުވުން 30 ޖޫން 2015 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބާއްވާފިއެވެ . މިބައްދަލުވުމުން ނިމުނުކަންތައްތަކަކީ: ލިލީ ލޯންޗްގެ އިންޖީނު މަރާމާތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާ ކުރުން މިކަން ނިންމެވީ:             ލިލީ ލޯންޗްގެ އިންޖީނު މަރާމާތްކޮށް އޯވަރހޯލް ކުރުމަށްފަހު އެކަމަށް ހިނގާޚަރަދު، ބިލް ހުށަހެޅުމުން ފައިސާދޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވާ ލިއުމެއް ގއ.ދާންދޫ ފިޔާތޮށިގޭ/ އަޙުމަދު ރަޝީދު އަތުން ހޯދުމަށްފަހު، އިންޝުއަރެންސްގެ ތެރެއިން ލޯންޗްގެ ވިންޑްސްކްރީން ބަދަލުކުރެވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު، އިންޖީނު [...]

ތަފްސީލް
Jul 15th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ދެވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 65ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 65  ވަނަ ބައްދަލުވުން 16 ޖޫން 2015 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބާއްވާފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ: 65 ވަނަ ބައްދަލުވުންގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން                        ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާއަށް އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުތޯ ރިޔާސަތުން އެއްސެވުމުން، ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައި ގެންނެވި އެއްވެސް ކައުންސިލަރަކު އެޖެންޑާއަށް އުނި އިތުރެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި ނުވާތީ 64 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ކައުންސިލްގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ. 58،52 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ [...]

ތަފްސީލް