Aug 11th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ދެވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 71ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 71 ވަނަ ބައްދަލުވުން 04 އޮގަސްޓް 2015 ގައި މި އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:  ކައުންސިލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑާ ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނަރ އާއި ބެހޭ މިކަން ނިންމެވީ:           ސިވިލްސާރވިސް  ޓްރޭނިންގ  އިންސްޓިޓިއުޓްން 06 އޮގަސްޓް 2015 ގައި  ބާއްވާ  ކައުންސިލް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑާއި ގުޅޭގޮތުން ބާއްވާ ސެމިނަރގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ރައީސް ޙުސައިން އާދަމް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ސިވިލްސާރވިސް  ޓްރޭނިންގ  އިންސްޓްއުޓަށް  ނަން [...]

ތަފްސީލް
Aug 11th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ދެވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 70ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 70 ވަނަ ބައްދަލުވުން 21 ޖުލައި 2015 ގައި މި އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުން ހިންގާ ”މެންގްރޫވްސް ފޯ ދަ ފިއުޗަރ ” ޕްރޮގްރާމް ( އެމް.އެފް.އެފް ) ގެ ގިނަ ހަރަކާތްތައް ހުވަދުއަތޮޅަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އެކަމާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރުމަށް. މިކަން ނިންމެވީ:           ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރާތުން އޮގަސްޓް މަހު 3 އިން 5 އަށް އއ. [...]

ތަފްސީލް