Nov 30th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ދެވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 75 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 75ވަނަ ބައްދަލުވުން      01 ސެޕްޓެމްބަރ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަން ބޭއްވިފައިވެއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- އެކެފަރުދޯނީގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމަށްޓަކައި MTCC އިން ސްޕެއަރޕާރޓްސް ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އާއި އިންޖީނު މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން މިކަން ނިންމެވީ:           އެކެފަރުދޯނީގެ އިންޖީނުގެ ސްޕެއަރޕާރޓްސް އެމްޓީސީސީ އިން ގަތުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންވެސް ހުއްދަ ދެއްވާފައިވުމާއި އަދި އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ދެއްވާފައިވާ [...]

ތަފްސީލް
Nov 30th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ދެވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 74ވަނަ ބައްދަލުވުމުން

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 74 ވަނަ ބައްދަލުވުން 25 އޮގަސްޓް 2015 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމްގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުމަށް. މިކަން ނިންމެވީ:       އަތޮޅު ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކާ ކައުންސިލްގެ 72 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައިވަނީ ވިލިނގިލި، ދާންދޫ މި ދެ ރަށުގެ ތެރެއިން މުބާރާތް ބާއްވާނެ ރަށެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ރަށްރަށަށް މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު ފުރުޞަތު ދިނުމަށާއި، [...]

ތަފްސީލް
Nov 30th

އަތޮޅުވޮލީ މުބާރާތް 2015 ބާއްވައިފި

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލުން އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ހުޅުވާލައިގެން އިންތިޒާމްކުރި ގއ.އަތޮޅުވޮލީ މުބާރާތް 2015 ބާއްވައިފި އެވެ.  އަންހެން ޑިވިޝަނާއި ފިރިހެން ޑިވިޝަންގައި ޓީމްތައް ބައިވެރިވި މި މުބާރާތް ބޭއްވީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 18 ން 26 އަށް ގއ.ވިލިނގިލީގައެވެ.   އަންހެން ޑިވިޝަންގައި ކޮނޑޭ، ނިލަންދޫ، ވިލިނގިލީގެ ޓީމްތައް ބައިވެރިވި އިރު، ފިރިހެން ޑިވިޝަންގައި ދާންދޫ، ނިލަންދޫ، ގެމަނަފުށީގެ އިތުރުން ވިލިނގިލިން ޓީމްތައް ބައިވެރިވި އެވެ. ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ  ޗެމްޕިއަންޓީމަކަށް -25000 (ފަންސަވީސް ހާސް ) ރުފިޔާ ހުށަހެޅިފައިވާ މި [...]

ތަފްސީލް