Jan 27th

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 93 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 93 ވަނަ ބައްދަލުވުން މިއަދު ހެނދުނު 10:30 ގައި މިއިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- 93 ވަނަ ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްކުރުން މިކަން ނިންމެވީ:           މި ބައްދަލުވުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށް ކައުންސިލަރުންނަށް ފޮނުވާފައިވާ އެޖެންޑާގެ ތެރެއަށް ތިރީގައި މި ވާ 3 އައިޓަމް އިތުރުކުރުމަށްފަހު އެޖެންޑާ ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވަޑައި ގެންނެވި ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނިންމެވި އެވެ. ރިޔާސަތުން ހުށަހެޅުއްވި: ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ޒުވާނުންނާއި [...]

ތަފްސީލް
Jan 27th

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފި

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ މިއަހަރުގެ މަރާމާތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ގއ. ވިލިނގިލީ އެމް.އައި އިންވެސްޓްމަންޓް އާއި މިއަދު ހެނދުނު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.   މި ފިޔަވަހީގައި ކުރަންހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތަކީ އިދާރާގެ ކައުންޓަރ ، ވެއިޓިންގ އޭރިޔާ އަދި ސައިކޮޓަރި ހިމެނޭ ބައިގެ މަރާމާތެވެ.  މި ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ކައުންސިލް އިދާރާގެ އެތެރޭގެ ކުރަންޖެހިފައިވާ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް މުޅިން ނިމޭނެ އެވެ.

ތަފްސީލް
Jan 25th

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 92 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 92 ވަނަ ބައްދަލުވުން 13ޑިސެމްބަރ 2016 ގައި  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައިވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:   ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން                        2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި މެދު ކައުންސިލަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު، 2016 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ގްރާންޓް އެހީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް ދެއްވި-/ 6،535،211 ( ހަމިލިއަން ފަސްލައްކަ ތިރީސްފަސްހާސް ދުއިސައްތަ އެގާރަ ރުފިޔާ [...]

ތަފްސީލް
Jan 13th

2016ވަނަ އަހަރުގެ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

2016ވަނަ އަހަރު ގއ. އަތޮޅުގެ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ބަޖެޓް މިއަދު ބޭއްވި ކައުންސިލުގެ 92 ވަނަ އާންމުބައްދަލުވުމުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 2016 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ ގްރާންޓް އެހީ ގޮތުގައި  ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް ދެއްވި -/6،535،211 (ހަމިލިޔަން ފަސްލައްކަ ތިރީސްފަސްހާސް ދުއިސައްތަ އެގާރަ ) ރުފިޔާ އާއި ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީއިން 2016 ވަނަ އަހަރަށް  ކަނޑައެޅި، 7،50،000.00 (ހަތްލައްކަ ފަންސާސްހާސް ) ރުފިޔާ އާއެކު ޖުމްލަ 7،285،211.00 (ހަތްމިލިޔަން ދެލައްކަ އަށްޑިހަ ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ އެގާރަ ) ރުފިޔާގެ [...]

ތަފްސީލް
Jan 10th

ގއ.އަތޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް ޓީމުގެ ބޭފުޅުން ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރުން

މި ސަރަޙައްދުގައި ހިންގި 5 މަސްދުވަހުގެ ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަން ނިންމުމަށްފަހު އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށްޓަކައި މި އަތޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އެސް.އޯ ޕޮލިސް ޓީމުގެ ބޭފުޅުން 5 ޖެނުއަރީ 2016 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ. މި ޓީމުގައި ބައިވެރިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ އެސް.އޯ ޕޮލިސް ޗީފް އިންސްޕެކްޓަރ އަޙުމަދު މުސްލިމް، އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ޙުސައިން އަޒްހަމް، ސްޓޭޝަން އިނިސްޕެކްޓަރ އޮފް ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން މުޙަންމަދު މުސްޠަފާ، ސްޓޭޝަން އިންސްޕެކްޓަރ ޢަލީ މަޒާހިމެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އަތޮޅު ޕޮލިސްގެ [...]

ތަފްސީލް
Jan 05th

maraamaath iulaan 02

ތަފްސީލް