Apr 11th

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ދެވަނައަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 103ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 103 ވަނަ ބައްދަލުވުން 05 އެޕްރީލް 2016 ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު 11:00 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވި ފައިވެ އެވެ.  ވިލިނގިލީ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓާނެ ކައުންސިލަރަކު ކަނޑައެޅުން މިކަން ނިންމެވީ:             ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ޒޯން7 ( ވިލިނގިލީ ޔޫތު ސެންޓަރ ) ގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް  ޔޫތު މިނިސްޓްރީން  އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ޙަވާލުކޮށްފައިވާތީ އަތޮޅު [...]

ތަފްސީލް