Oct 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ދެވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ125 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 125 ވަނަ ބައްދަލުވުން  27 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:- CBR ސެންޓަރުން އެދިފައިވާ ދަތުރެއް ކުރުމުގެ މައްސަލަ މިކަން ނިންމެވީ:         އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައިތިބި ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރުމަށް CBR ސެންޓަރުން ކުރައްވާ ދަތުރަކީ އަތޮޅުކައުންސިލާއި ރަށުކައުންސިލްތަކުންވެސް ކޮންމެހެން އެއްބާރުލުން ދެއްވަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ، އެ ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ދާ ބައިވެރިވެރިޔަކާ އެކު އަތޮޅުތެރޭ ދަތުރުކުރައްވާ ގޮތަށް [...]

ތަފްސީލް
Oct 03rd

ހުވަދުއަތޮޅުއުތުރުބުރީ ދެވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ121 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 121 ވަނަ ބައްދަލުވުން 23 އޮގަސްޓް 2016 ގައި  އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވިފައިވެ އެވެ. މި ބައްދަލުވުމުން ނިމުނު ކަންތައްތަކަކީ:-   ގއ. އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ބާއްވާ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫއަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރުން. މިކަން ނިންމެވީ:             ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކަށް ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދެވޭ އެހީގެ ތެރެއިން ކަނޑުހުޅުދޫގައި ބާއްވާ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް އެހީއެއްގެ ގޮތުގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން -/3500 ( ތިންހާސް [...]

ތަފްސީލް