Nov 30th

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 73 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ގއ. ވިލިނގިލީ ގައި ފާހަގަކުރުން

ިވެހިރާއްޖޭގެ 73 ވަނަ ގައުމީ ދުވަސް ގައުމީ ފެންވަރުގައި މިއަދު ގއ.ވިލިނގިލީގައި ސަރުކާރުން ފާހަގަ ކުރައްވައިފިއެވެ. ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ އިހްތިފާލްތައް ޝަރަފްވެރިކޮށް ދެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާއިބްރައީސް އޮނަރަބްލް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޖިހާދެވެ. ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އެމަނިކުފާނު ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެންނެވީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ވިލިނގިލިން މަރުހަބާ ދެންނެވީ މިރަށުގެ އިސްރަށްވެހިންގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު ދެބޭފުޅުން ކަމަށްވާ ގއ. ވިލިނގިލި ހުވަދުމާގޭ އަލްފާޟިލާ ރަޝީދާ މޫސާ އާއި ގއ. ވިލިނގިލި މޭގަ އަލްފާޟިލް [...]

ތަފްސީލް
Nov 26th

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށް ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމަށް ބައިނަލްއަގްވީ ގޮތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ގއ. ވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން 26 ނޮވެމްބަރ 2016 ވަނަ ދުވަހުގެ 16.30 ގައި ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.   ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ގޯތި ތެރެއިން ފެށުނު މިހިނގާލުން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާލުން ފެށުމުގެ ގޮތުން އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަދި ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޞީރު އަލީ މި ހިނގާލުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް [...]

ތަފްސީލް
Nov 22nd

އަންހެނުން ސިޔާސީގޮތުން ބާރުވެރި ކުރުވުމާއި ބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމިއްޖެ.

ގއ. ވިލިނގިލީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ގއ. ވިލިނގިލީގެ އަންހެނުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން މި ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 21 އިން 22 އަށް ހިންގި އަންހެނުން ސިޔާސީ ގޮތުން ބާރުވެރި ކުރުވުމާއިބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމި ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިއުންދީފިއެވެ. ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ޓްރެއިނިންގ ހޯލުގައި ބޭއްވި މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ނަޞީރު އަލީ އެވެ. މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ފެސިލިޓޭޓަރެއްގެ [...]

ތަފްސީލް
Nov 22nd

އަތޮޅުގޭ މަރާމާތުކުރުމާއި ބެހޭ

Atholhugey ge maraamaathu iulaan

ތަފްސީލް
Nov 15th

ގއ. ވިލިނގިލީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ބާސްކެޓް ކޯޓް ހެދުމާއި ބެހޭ އިއުލާން

iulaan

ތަފްސީލް
Nov 15th

ގއ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް އަމާޒްކޮށްގެން ހިންގުނު އިންކަމް ޖަނަރޭޝަން ޓްރެއިނިންގ ވޯކްޝޮޕް ނިމިއްޖެ

           ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން 12 ނޮވެމްބަރ 2016 ގައި ފެށި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންކަމް ޖަނަރޭޝަން ވޯކްޝޮޕް 14 ނޮވެމްބަރ 2016 ގައި ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ. ގއ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލް ތަކަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަގްޞަދުގައި ހިންގުނު މި ވޯކްޝޮޕްގައި ފެސިލިޓޭޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވީ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނެވެ. 2 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގއ. [...]

ތަފްސީލް