Dec 06th

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވޯރކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

ރަށުކައުންސިލް ތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލްތަކުން މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މާލިއްޔަތާއި ބެހޭ ސަރކިއުލަރ ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮނިގަނޑަށް، ލޯކަލްކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހިންގަން ރާވާފައިވާ 3 ދުވަހުގެ ވާރކްޝޮޕެއް 5 ޑިސެމްބަރ 2016 ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ ދެއެވެ.   މި ވޯރކްޝޮޕް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 5 ޑިސެމްބަރ އިން 07 ޑިސެމްބަރ 2016 އަށެވެ.   އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބޭއްވުނު  މި [...]

ތަފްސީލް