Mar 23rd

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 150 ވަނަ ބައްދަލުވުމުން ނިންމި ކަންތައްތައް

Council ge ninmun 150

ތަފްސީލް
Mar 03rd

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ބިޑްކޮމިޓީ

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހޯދާ ޚިދްމަތް ތަކާއި އަތޮޅުކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ހިންގޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ބިޑްތައް ބަލައިގަނެ އިވެލުއޭޓްކޮށް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، އަދި ކައުންސިލުން ނިންމާ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކާއި ސަރުކާރުން ކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ސްޕަވައިޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ބިޑް ކޮމިޓީ އެކުލެވިފައިވާ ގޮތް ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީ އެވެ.   1-އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު  ޚަލީލު  ކައުންސިލްގެ ނާއިބްރައީސް  (ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު) 2-އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޞާބިރު  ކައުންސިލަރ [...]

ތަފްސީލް
Mar 03rd

އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރ

ޤާނޫން ނަމްބަރ 1/2014 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ ގއ.ވިލިނގިލީ ފޮރިންވިންޑް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޙަސަން އަތޮޅުކައުންސިލުން ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މުޙަންމަދު ޙަސަން އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ 27 އޮކްޓޯބަރ 2015 ގައި ބޭއްވުނު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 82 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުންނެވެ. ގުޅޭނެ ނަމްބަރ:އޮފީސް 6820730 މޮބައިލް: 7785996

ތަފްސީލް
Mar 03rd

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މުރާޖިއާ ކޮމިޓީ

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަތޮޅުކައުންސިލުން އެކުލަވާލަންޖެހޭ މުރާޖިއާކޮމިޓީ 27 އޮކްޓޯބަރ 2015 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުނު 2 ވަނަ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 82 ވަނަ އާންމުބައްދަލުވުމުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބޭފުޅުން ވަނީ މުރާޖިއާކޮމިޓިގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. 1-އަލްފާޟިލް ޙުސައިން އާދަމް   އާމުލީގެ     ގއ. ދާންދޫ      (އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް) ގުޅޭނެ ނަމްބަރ:އޮފީސް 6820717 މޮބައިލް:9990228 2- އަލްފާޟިލް ސައުދުﷲ ރަޝީދު   އޯކިޑްވިލާ  ގއ.ވިލިނގިލި  (އަތޮޅުކައުންސިލަރ) ގުޅޭނެ ނަމްބަރ:އޮފީސް 6820712 މޮބައިލް: 7981798 3- [...]

ތަފްސީލް